Соопштенија за одбрана на докторска дисертација


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Огнен Тутески, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 7 мај 2024 година.

Докторска дисертација на  м-р Огнен ТутескиНикола Манев со наслов Примена на стереолитографски технологии на адитивно производство во конструктивни изведби на алати за инјекционо вбризгување


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Никола Манев, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 17 ноември 2023 година.

Докторска дисертација на  м-р Никола Манев со наслов Моделирање на управувањето на дизел мотор со внатрешно согорување за намалување на штетната издувна емисија


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Калтрине Јакупи, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 10 јули 2023 година.

Докторска дисертација на м-р Калтрине Мисим Јакупи со наслов Придонес кон истражувањaта на некои процесни параметри и применатa на адитивнатa производна технологија


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Блерина Биљикбаши и м-р Мирјета Илази, јавно ќе ги бранат своите докторски дисертации на ден 12 јуни 2023 година.

Докторска дисертација на  м-р Мирјета Илази со наслов Дефинирање на индикатори за одржливо производство во агробизнис секторот

Докторска дисертација на  м-р Блерина Биљикбаши со наслов Моделирање и оптимизација на фотонапонски ситеми за индустрискиот сектор


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Маја Аначкова, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 19 април 2023 година.

Докторска дисертација на  м-р Маја Аначкова со наслов Анализа на системи за активна контрола на акустична средина со примена на адаптивни алгоритми


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Александар Ѓерасимовски, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 16 декември 2022 година.

Докторска дисертација на  м-р Александар Ѓерасимовски со наслов Термодинамички и струјни процеси во термокомпресорските полигенеративни системи


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Букурије Хоџа, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 17 ноември 2022 година.

Докторска дисертација на  м-р Букурије Хоџа со наслов Моделирање и оптимизација на интеракцијата флуид-структура кај ветерни елеклтроцентрали


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Елена Ангелеска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 26 септември 2022 година.

Докторска дисертација на  м-р Елена Ангелеска со наслов Ергономска методологија за инклузивен дизајн на ентериери на автономни возила


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Симона Домазетовска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 29 јуни 2022 година.

Докторска дисертација на  м-р Симона Домазетовска со наслов Примена на вештачка интелигенција за препознавање и класификација на звучни настани


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Марија Лазаревиќ, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 20 мај 2022 година.

Докторска дисертација на  м-р Марија Лазаревиќ со наслов Модел за определување на влијанието на променливиот број на вртежи на францис турбина врз конструктивните и јакостните параметри на спроводниот апарат


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Филип Стојковски, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 19 април 2022 година.

Докторска дисертација на  м-р Филип Стојковски со наслов Интеракција помеѓу обликот на лопатките од спроводниот апарат со хидродинамичките параметри и ефикасноста на францисова турбина при променлив број на вртежи


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Јасмина Стојановска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 9 јули 2021 година.

Докторска дисертација на  м-р Јасмина Стојановска со наслов Истражување на динамиката на комерцијализација на патентите во функција на нејзино унапредување


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Инџи Селим, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 20 мај 2021 година.

Докторска дисертација на  м-р Инџи Селим со наслов Платформа за идентификација на материјали при дизајнирање еколошки прифатливи производи


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Маригона Красниќи, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 18 мај 2021 година.

Докторска дисертација на  м-р Маригона Красниќи со наслов Истражување на можности за подобрување на енергетската ефикасност и намалување на емисиите на енергетски парогенератор на јаглен


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Сара Сребренкоска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 16 април 2021 година.

Докторска дисертација на  м-р Сара Сребренкоска со наслов Роботизирани процеси за автоматско полагање на композитни влакна/ленти (afp/atl) при производство на делови од композитни материјали


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Бетим Шабани,јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 4 декември 2020 година.

Докторска дисертација на  м-р Бетим Шабани со наслов Реверзибилно инженерство и адитивно производство во проектирањето и производството на сложени делови


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Дејан Крстев,јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 28 октомври 2020 година.


Докторска дисертација на  м-р Васе Јорданоска со наслов Координирано кооперативно управување на активните автомобилски системи за подобрување на стабилноста и безбедноста на возилата

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Васе Јорданоска,јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 14 април 2020 година.


Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Цветанка Велкоска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 6 април 2020 година.

СООПШТЕНИЕ за одложување одбрана на докторска дисертација на м-р Цветанка Велкоска

Докторска дисертација на  м-р Цветанка Велкоска со наслов Придонес во развојот на методологијата за менаџмент со трошоците за квалитет

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Машински факултет-Скопје, соопштува дека м-р Цветанка Велкоска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 19 март 2020 година.


Докторска дисертација на м-р Јелена Џокиќ Дизајнирање на формата за адитивно производство

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет Скопје, соопштува дека м-р Јелена Џокиќ, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 21 февруари 2020 година


Докторска дисертација на м-р Трајче Велковски - Референтен модел за рангирање на нивото на имплементација на системите за безбедност и здравје при работа

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет Скопје, соопштува дека м-р Трајче Велковси, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 26 декември 2019 година


Докторска дисертација на м-р Бојан Јовановски - Методологија за моделирање на иновативноста на микро и мали претпријатија

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет Скопје, соопштува дека м-р Бојан Јовановски, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 19 ноември 2019 година

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top