Библиотека

Библиотека

 

Библиотеката функционира како посебна работна единица, заедничка за  Машинскиот факултет и Факултетот за електротехника и информациски технологии. Постои од формирањето на факултетите и бележи постојан подем во своето работење, вбројуваќи се, во моментов, во редот на најуспешните високошколски библиотеки во земјава. Библиотеката работи според важечките меѓународни библиотечни стандарди, а воведeна е и компјутеризација на сите работни процеси во библиотеката, со што таа претставува современа информативно-документаристичка служба.

Мисија

Библиотеката на МФС спаѓа во редот на академските, односно високошколските библиотеки и нејзината мисија е да ја поддржи мисијата на Факултетот, овозможувајќи пристап до изворите на знаења и информации. Се стреми кон успешно пружање на поддршка на наставата и научната работа и претставува агилна информациска установа која на своите корисници-студентите, наставниот кадар и научниците-им осигурува услови за учење и истражувачка работа преку примена на новите технологии. Таа е активен партнер на Факултетот и на самиот Универзитет во промовирањето на перманентното образование и информациската писменост и во „производството“ на млади луѓе кои ќе бидат свесни дека студирањето е само почеток на процесот на целоживотното учење.


Визија

Библиотеката во иднина ја гледаме како центар на знаења од сите области кои ги опфаќа Факултетот, промотор на новите тенденции во библиотекарството и другите информациски науки  и институција која успешно ги комбинира сите видови извори на информации, како традиционални, така и современи,  и е незаменлив дел од образовниот процес и научните истражувања.

Функција

Библиотеката врши набавка на секаков вид библиотечен материјал (книги, списанија, стандарди, фотокопии, референтна литература) на различни медиуми во согласност со потребите на своите корисници, врши обработка и средување на тој материјал според меѓународните библиотечни стандарди и им овозможува на своите корисници брз и едноставен достап до информации во врска со книжниот фонд.


Книжен фонд

Книжниот фонд на Библиотеката го сочинува стручна литература од областа на електротехниката и машинството и ним сродните науки и дисциплини. Според обемот на книжниот фонд, Библиотеката е една од најбогатите високошколски библиотеки кај нас. Фондот постојано се збогатува и, во моментов, опфаќа околу 34500 наслови на монографски публикации (над 59000 библиотечни единици) и oколу 630 наслови на периодични публикации. Во овој број спаѓаат и посебните збирки на докторски дисертации, магистерски трудови, како и речници и прирачници, материјали од научни собири и конференции, стандарди и сл.

Книжниот фонд им е достапен на корисниците преку класични библиотечни каталози и оn-line:
 http://biblio.feit.ukim.edu.mk

Корисници

Услугите на Библиотеката ги користат сите студенти - додипломци, магистранди и докторанди на Машинскиот факултет и Факултетот за електротехника и информациски технологии, наставниот кадар на двата факултета и останатите вработени.

Корисникот може да позајмува книги само лично, со индекс заверен за тековната учебна година. Студентот на додипломските студии, во исто време, може да користи книги од два предмета (од секој предмет учебник и збирка) и книгите може да ги задржи најмногу една календарска година.

 
Бројот на публикации што се даваат на користење и времето на користење се ограничени.
Иако библиотеката е од затворен тип, во исклучителни случаи и во интерес на доброто библиотечно работење и библиотекарската етика, таа е достапна и за надворешни корисници, под одредени услови.

 

При запишување на зимскиот семестар, согласно Режимот на користење, корисникот треба да приложи потврда дека ги има регулирано обврските кон Библиотеката, односно дека не е задолжен со единици подолг период од дозволениот. При отпис од Факултетот, и при завршување на студиите, студентот има обврска да ги врати сите позајмени единици, за што добива писмена потврда.

 

Изгубена или оштетена библиотечна единица
Изгубена или оштетена книга се надоместува:
 • со нова, идентична книга
 • со паричен надомест, 5 денари по страна, доколку се работи за исцрпени изданија
 • со паричен надомест, двоен износ од номиналната вредност на книгата, доколку се работи за неисцрпени изданија.
Простор и работно време

Освен работната просторија во состав на Библиотеката спаѓаат и две магацински простории со површина од 160 м2 и читална со 90 кориснички места.

Работното време на Библиотеката е секој работен ден од 08:00 до 16:00 ч. за вработените и од 11:00 до 15:00 ч. за студентите. Читалната е отворена за студентите од 08:00 до 20:00 часот секој работен ден.

Посебни услуги

Библиотеката има воспоставено активна соработка со НУБ "Св. Климент Охридски" и во таа смисла постои можност за користење на повеќе домашни и странски бази на податоци.

Библиотеката е вклучена и во системот на меѓународната библиотечна позајмица, со што на корисниците им е овозможено да добиваат на користење, на одредено време, секаков вид библиотечен материјал од повеќе библиотеки во светот.
 
Персонал на Библиотеката
 
м-р Розита Петринска-Лабудовиќ - раководител на библиотеката
Љиљана Андреевска - библиотекар

 

Контакт

Телефони за контакт: 02/ 30 99 187;     02/ 30 99 188

E-mail:
biblio@feit.ukim.edu.mk

 

Е-Каталози

 1. McGraw Hill Education. Professional http://www.mhprofessional.com/
 2. Springer http://www.springer.com/
 3. Wiley http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html
 4. Palgrave Macmilan www.palgrave.com
 5. Institution of Mechanical Engineers http://www.imeche.org/knowledge/publications/
 6. IET. The Institution of Engineering and Technology www.theiet.org
 7. Pearson - Higher Education http://www.pearsonhighered.com/pearsonhigheredus/educator/catalog/index.page?null
 8. Routledge: Taylor & Francis Group www.routledge.com
 9. Thomson Reuters http://thomsonreuters.com/
 10. Cambridge University Press. Education & School Resources http://education.cambridge.org/eu
 11. Skolska knjiga www.skolskaknjiga.hr
 12. Kigen www.kigen.hr
 13. Artech House www.artechhouse.com
 14. Elsevier http://www.elsevier.com/
 15. Element http://element.hr/artikli/novo/visoka
 16. 1000 Книги http://www.1000knigi.mon.gov.mk/

 

 

EBSCO (Elton B. Stephen’s Company)

http://search.ebscohost.com

[за корисничко име и шифра обратете се во библиотеката]

 

INIS - International Nuclear Information sites/default (IAEA-International Atomic Energy Agency)

http://inisdb.iaea.org

[ги препознава IP адресите на факултетот]

 

 

MEB (Македонски електронски библиотеки)

http://w3.nubsk.edu.mk

[ги препознава IP адресите на факултетот]
 

Други корисни линкови

 

2009

         

                    

2008

         

2007

         

2006

        

2005

       

2004

               

2003

2000

 

 

Библиотечна процедура за публикации
 

 

Во случајот кога МФС се јавува како издавач на публикација, постои посебна процедура која треба да се почитува.

Библиотеката на МФС посредува во процесот на подготовка и издавање на единицата доколку издавач на единицата е Факултетот. Првата работа во која посредува е доделувањето на
ISBN број. Во Библиотеката на  МФС се наоѓа листа со ISBN броеви (кодови) и секоја публикација добива свој број/код. ISBN или International Standard Serial Number (меѓународен стандарден број на книгата) е број кој е многу важен за публикацијата и тој го идентифукава изданието, издавачот, како и земјата каде што е издадена книгата.

Материјалот кој треба да биде издаден, заедно со доделениот ISBN број се доставува до Центарот за комплетирање и обработка на библиотечен материјал во Националната и универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ Скопје - НУБ, за да се изработи CIP запис. За изработка на CIP потребно е да се уплати 600 денари по единица, на жиро сметка на НУБ. Изработениот CIP запис треба да се најде испечатен на некоја од почетните страници (вградување на записот во публикацијата, во неизменета форма, на стандардизирано, издвоено, графички истакнато место, без превод, менување писмо, редизајн, дополнување, скратување итн.)

По излегувањето од печат, Издавачот има законска обврска да достави 5 примероци од единицата во Националната и универзитетска библиотека - 5 примероци, за секој јазик/писмо на исто издание (сите видови ЗП), 5 примероци, за секое повторено печатење/умножување (сите видови ЗП) и 1 примерок на магистерски и докторски трудови (Библиотеката на МФС по службена должност ги испраќа магистерските тези и докторските дисертации).

Освен во НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје, по најмалку 5 примероци од учебниците се доставуваат во Библиотеката на МФС, а најмалку еден примерок, доколку не се работи за учебно помагало. За повеќе информации можете да ја посетите веб страната на НУБ
(http://www.nubsk.edu.mk).

 

 

1. Amazon http://www.amazon.com 
2. Ariadne http://www.ariadne.ac.uk/ 
3. Bibliotheque national de France http://www.bnf.fr/ 
4. Oxford Libraries http://www.bodley.ox.ac.uk/oxlip/ 
5. Bath Information and Data Service http://www.bids.ac.uk/ 
6. British Library http://www.bl.uk/ 
7. http://bubl.ac.uk/ 
8. COPAC http://copac.ac.uk/copac/ 
9. Dalnevostochhnaya Gosudartvennaya Biblioteka http://www.fessl.ru/ 
10. The Electronic Libraries Programme http://www.ukoln.ac.uk/services/elib 
11. Gabriel-Gateway to Europe's National Libraries http://www.bl.uk/gabriel/index.html 
12. HYTELNET - Library Cataloguehttp://www.lights.com/hytelnet/sistes1.html (Hytelnet: 1st Directory of Internet Resources) 
13. The International Federation of Library Associations http://www.ifla.org/ 
14. The Library of Congress http://www.loc.gov/ 
15. Mailbase - Mailing List Service http://www.mailbase.ac.uk/ 
16. M25 Consortium of Higher Education Libraries http://www.m25lib.ac.uk/ 
17. Nacionalna i sveucilisna knjiznica, Zagreb http://www.nsk.hr/ 
18. Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski" Skopje http://www.vbm.mk/cobiss/
19. Narodna in univerzitetna knjiznica, Ljubljana http://www.nuk.uni-lj.si/vstop.cgi 
20. The National Library of Australia http://www.nla.gov.au/ 
21. National Library of Czech Republic http://www.nkp.cz/ 
22. National Library of New Zealand/Te Puna Mataraurunga o Aotearoa http://www.natlib.govt.nz/ 
23. National Library of Scotland http://www.nls.uk/ 
24. National Library of Canada and National Archives of Canada http://www.nlc-bnc.ca/ 
25. National and University Library of RS http://www.nubrs.rs.ba/katalozi/ 
26. NISS Information Gateway http://www.niss.ac.uk/ 
27. Project EARL - Electronic Access to Resources in Libraries http://www.earl.org.uk/ 
28. RLG - The Research Libraries Group http://www.rlg.org/ 
29. UKOLN WWW service http://www.ukoln.ac.uk/ 
30. UCLA Home Page http://www.ucla.edu/ 
31. University of London Library http://www.ull.ac.uk/ 
32. University of Toronto Libraries http://www.library.utoronto.ca/ 
33. Univerzitetska biblioteka "Svetozar Markovic" Beograd http://www.unilib.bg.ac.yu/ 
34. London Libraries http://www.londonlibraries.org/
35. Internet Public Library http://www.ipl.org/ 
36. The New York Public Library http://www.nypl.org/ 
37. The www Virtual Library http://vlib.org 
38. ThinkQuest: Library http://www.thinkquest.org/library 
39. Multnonah County Library http://www.multcolib.org 
40. Harvard University Library http://lib.harvard.edu/
41. New York Public Library http://www.nypl.org/
42. Yale University Library http://www.library.yale.edu/
43. Queen's Borough Public Library http://www.queenslibrary.org/
44. University of Illinois-Urbana Library http://www.library.uiuc.edu/
45. University of California-Berkeley http://www.lib.berkeley.edu/
46. Cincinnati & Hamilton County Public http://www.cincinnatilibrary.org/
47. Chicago Public Library http://www.chipublib.org/
48. Free Library of Philadelphia http://www.library.phila.gov/
49. University of Texas Library http://www.lib.utexas.edu/
50. County of Los Angeles Public Library http://www.colapublib.org/
51. University of California-Los Angeles Library http://www2.library.ucla.edu/
52. University of Michigan  Library http://www.lib.umich.edu/
53. Stanford University Library http://www.library.stanford.edu/
54. Boston Public Library http://www.bpl.org/
55. Brooklyn Public Library http://brooklynpubliclibrary.org/
56. The European Library (TEL) http://www.theeuropeanlibrary.org/
57. Europeana http://www.europeana.eu/portal/

58. WorldCat http://www.worldcat.org/

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top