Телефонски именик

Телефонски именик

Декан 3099-200
Секретар 3099-202
Продекан за финансии 3099-206
Продекан за наука 3099-207
Продекан за настава 3099-208
Тех. секретар 3099-200
Општа служба 3099-203
Архива 3099-204
Дактилобиро 3099-205
Сметководство 3099-201
Студентска служба 3099-210
Сметачки центар 3099-275
Копирница 3099-235
Библиотека

3099-187       3099-188

Портирница 3099-250


Macedonian

Ману
3114-200
3115-434
Универзитет 3118-155
3116-370
Ректор 3116-323
Проректори 3129-048
Проректори 3129-048
Министерство за образование и наука 3117-277
3115-377
Електротехнички факултет (Деканат) 3062-224
Технолошко-метал. факултет 3064-588
3063-167
Архитектонски факултет 3116-328
Градежен факултет 3117-367
Природно-математички фак. 3119-279
Шумарски факултет 3235-777
Универзитетска библиотека 3115-117
Полициска станица Карпош 3068-935
3068-908


Macedonian

А Б В Г Д Ѓ Е Ж Ѕ И Ј К Л М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Џ З Ц Ч Ш

   
А    
Аџиев Тодор 3099-290
Аџиев Ѓорѓи 3099-290
Арменски Славе 3099-219
Арсова Маргита 3099-258
Атанасовска Лилјана 3099-205
Ангушев Кочо 3099-239
Ацеска Роза 3099-281
   
   
Б  
Бабунски Дарко 3099-231
Богатиновски Зоран 3099-285
Бабамов Наќе 3099-244
   
Брајковска Вера 3099-201
Блажевска Горица 3099-210
   
В    
Василевски Јовица 3099-203
Ветаџокоска Емилија 3099-246
Вртаноски Глигорче 3099-259
   
Г    
Гаврилоски Марјан 3099-284
Гаврилоски Виктор 3099-437
Гечевска Валентина 3099-249
Гочев Јован 3099-292
   
Д    
Данев Дарко 3099-263
Донев Ванчо 3099-254
Дудески Љубен 3099-276
Димитровски Миле 3099-217/222
Дуковски Владимир 3099-255
Димов Лазо 3099-279
   
Ѓ    
Ѓурков Игор 3099-264
   
З   
Златановски Томислав 3099-233
   
И    
Илиевски Анание 3099-240
   
Ј    
Јованоски Делчо 3099-247
Јанчевски Јанко 3099-256
Јакимовски Славе 3099-209
   
К    
Кајевска Блашка 3099-201
Кандикјан Татјана 3099-256
Кочов Атанас 3099-278
Коруноски Даме 3099-237
Костиќ Звонимир 3099-234
Кочмановски Димче 3099-218
Козинаков Димитри 3099-285
Кузиновски Миколај 3099-257
Камчевски Антонио 3099-270/271
Костич Александар 3099-263
   
Л    
Лазарев Јован 3099-238
Лазаревска Ана 3099-229
   
М    
Мирчевски Методија 3099-227
Мојсовски Александар 3099-223
Мицковски Иван 3099-236
Миновски Роберт 3099-253
Малчевски Алекса 3099-291
Марков Зоран 3099-229
Мојсовски Филип 3099-223
Мицкоски Христијан 3099-436
   
Н    
Ношпал Александар 3099-228
Насковска Сузана 3099-202
   
П    
Поповски Предраг 3099-232
Петрушевска Љубица 3099-22515
Пандилов Зоран 3099-259
Петрески Златко 3099-239
Поленаковиќ Радмил 3099-248
Панчевски Тони 3099-201
Петрушевски Благоја 3099-250
Петровски Благојче 3099-250
   
Р    
Рунчев Добре 3099-260
Рошков Борис 3099-275
   
С  
Симоновски Петар 3099-264
Стојмановски Стојанчо 3099-288
Соколовски Сокол 3099-287
Серафимов Марко 3099-221
Стефанова Љубица 3099-213
Соколов Михаил 3099-270/271
Сандевска Драгица 3099-210
Сидоренко Софија 3099-261
Стојковски Валентино 3099-234
Стојмановски Виктор 3099-245
   
T    
Тренковска Цвета 3099-205
Тунески Атанаско 3099-233
Тунески Никола 3099-286
Тодоровска Ажиевска Љубица

3099-241

Трајковски Лазе 3099-234
Ташевски Ристо 3099-261
Ташевски Доне 3099-215
Трпчевски Зоран 3099-250
   
Ќ     
Ќосевски Милан 3099-273
   
Ф  
Филковски Ристо 3099-224
   
Х     
   
Ц     
Цицонков Ристо 3099-220
Цветановски Чедомир 3099-294
Целакоска-Георгиева Емилија 3099-286
   
Ч     
Чалоска Јасмина 3099-278
Чакмаков Душан 3099-277
   
Ш     
Шаревски Милан 3099-220
Шубеска-Тодоровска Виолета 3099-253


Macedonian

Автоматика 3099-234
Заварување 3099-287
Индустриски системи 3099-253
Механика 3099-226
Мотори СВС 3099-217
Машинска обработка 3099-252
3099-257
Моторни возила 3099-263
3099-274
Моторни возила (хангар) 3099-271
Термотехника 3099-216
3099-223
Хидротехника 3099-229

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top