Акти

КОДЕКС за административни службеници

ПРАВИЛНИК за финансиска поддршка на активностите поврзани со научноистражувачката работа и активностите поврзани со меѓународната соработка за развој на науката и образованието

ПЛАН за создавање систем на технички и организациони мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци на Машинскиот факултет во Скопје

ПРАВИЛНИК за техничките и организационите мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци на Машинскиот факултет во Скопје

ПРАВИЛНИК за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор

ЗАКОН за заштита на укажувачи

ОДЛУКА за правилата на студирање на Машински факултет – Скопје

ЗАКОН за високото образование

СТАТУТ на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

СТАТУТ на Машински факултет - Скопје

ПРАВИЛНИК за избор во звања

ПРОЦЕДУРА за укажувачи на МФС

ДЕЛОВНИК за начин на работа и одлучување на Наставно - научниот совет, Деканатската управа, работните и стручните тела, комисиите и внатрешните организациони единици на Машинскиот факултет во Скопје

ПРАВИЛНИК за внатрешната организација на Машинскиот факултет во Скопје восостав на Универзитетот “Св. Кирили и Методиј” во Скопје

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top