Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

Отворен ден на УКИМ

Драги наши идни студенти,

Машинскиот факултет во Скопје, во рамки на настанот „Отворен ден на УКИМ“, на 18 август (среда) од 10:00 до 12:00 часот, кој ќе се одржи online преку платформата Microsoft Teams, ќе ги презентира студиските програми на институтите, активностите на студентите и центрите за кариера.

Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте сѐ што ве интересира за студиските програми, можностите за стипендирање, слушнете ги искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, дознајте за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практиканството, за кариерните можности....

Студирајте на факултетот со најдолга традиција во нашата земја!

Линк за пристап до видеоконференциската сесија:

Соопштенија за студенти

ИНФОРМАЦИИ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН СТУДЕНТСКИ ОБРОК

УПАТСТВО за начинот и условите во постапката за пријавување за корисници на субвенциониран студентски оброк

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО за електронаска апликација за субвенциониран студентски оброк

ЗАКОН за субвенциониран студентски оброк

ЗАКОН за изменување и дополнување на законот за субвенциониран студентски оброк

ПРАВИЛНИК за формата и содржината на изјавата за точност на внесените податоции за формата, содржината и образецот на пријавата за стекнување со правото на субвенциониран студентски оброк

ПРАВИЛНИК за изменување на правилникот за формата и содржината на изјавата за точност на внесените податоци и за формата и содржината на образецот на пријавата за стекнување со право на субвенциониран студентски оброк

 

  • Редовните студенти на прв циклус додипломски студии можат да станат корисници на субвенциониран студентски оброк под условите определени со Законот за субвенциониран студентски оброк (Службен весник на РСМ, бр. 31 од 10.2.2020 година).
  • Поблиску за условите и постапката за пријавување студентите можат да се информираат од Упатството за субвенциониран студентски оброк и начинот на обработка на податоците кое е подготвено од Министерство за образование и наука,  а е достапно на web страната на Факултетот на следниот ЛИНК:
  • Пријавувањето за субвенциониран студентски оброк ќе се врши по објавен Јавен повик на web страната на Министерство за образование и наука, по електронски пат, согласно Корисничкото упатство, кое исто така е достапно на горенаведениот link.
  • Право на пријавување во августовскиот рок (од 1-ви до 31-ви август) имаат редовните студенти на прв циклус студии со запишан летен семестар во учебната 2020/21 година.
  • Во октомврискиот рок (од 1-ви до 31-ви октомври) право на пријавување имаат новозапишаните студенти во прва година во учебната 2021/22, како и студентите кои не го запишале летниот семестар во учебната 2020/21, а ќе го запишат зимскиот семестар во учебната 2021/22 година.

Уписи 2021

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година - трет уписен рок

КОНЕЧНА ранг листа на кандидати во ВТОР уписен рок во учебната 2021/22 година

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа на кандидати во ВТОР уписен рок во учебната 2021/22 година

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година - втор уписен рок

Документи кои треба да се достават при запишување на примените кандидати за упис во прва година во учебната 2021/2022 година

КОНЕЧНА ранг листа на кандидати во ПРВ уписен рок во учебната 2021/22 година

Одговор на приговори Прв уписен рок 2021-22

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа на кандидати во ПРВ уписен рок во учебната 2021/22 година

ОДЛУКА за доделување на стипендии на студентите запишани во ПРВА година во учебна 2021/22

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2021/2022 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top