Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ за документите за сместување во Студентски дом

Студентите на додипломски студии на Машинскиот факултет во Скопје кои се пријавуваат на Конкурсот за сместување во студентски домови за учебната 2022/2023 година, потребните документи од Факултетот ги побаруваат и добиваат по електронски пат, и тоа:

  • потврда за редовен студент
  • уверение за положени испити и
  • УППИ образец (предвидени-положени).

Документите ги побаруваат по електронски пат на : studsl@mf.edu.mk

Студентот треба да наведе: име и презиме, број на индекс и студиска програма на која е запишан.

Документите (потпишани и заверени) ги добиваат по електронски пат на : mail адреса на студентот.

Документите побарани на 27 и 28 јули 2022 год. (среда и четврток) ќе бидат процесуирани и доставени на 29 јули 2022 година.

Документите побарани на 29 јули 2022 год. (петок) и 1 август 2022 год. (понеделник) ќе бидат процесуирани и доставени на 3 август 2022 година.

Документите во материјална форма, со приложена уплатница за платена административна такса од 50 денари, можат да се подигнуваат од Студентската служба од 03 август 2022 година.


Скопје, 28.07.2022 година            Машински факултет - Скопје

 

Соопштенија за студенти

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top