Производна информатика

Професионални (3 годишни) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Предлагач ИНСТИТУТ ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

 

Студиската програма ПРОИЗВОДНА ИНФОРМАТИКА (ПИ)
/Field of sтudy PRODUCTION INFORMATICS

 

Вид на програмата Додипломска професионална програма

 

Образовен степен Дипломиран инженер по производна информатика
(диплома) / Diplom Bachelor of еngineering in production informatics 3 (B.Еng. 4.)

 

Идентификација на потребите и можностите за вработување - мали и средни претпријатија во производниот и услужниот сектор
- информатички, производен и развоен сектор
- сектор за квалитет, набавки, складирање
- маркетинг и менаџмент
- настава, обука

 

Основни компетенции на профилот: - познавање на компјутери, мрежи и програмирање
- анализа на активности и нивна компјутеризација
- користење на комерцијален софтвер во производствен и услужен   сектор
- развој на сопствени апликации и нивно одржување
Основа на структурата на студиите: 
Основа на структурата на студиите за професионалн профил (3 години)
Дипломиран инженер по ПРОИЗВОДНА ИНФОРМАТИКА (ПИ)

Р.б. Подмодул ECTS I сем. II сем. III сем. IV сем. V сем. VI сем.
1 М1-1 Математика 12 7 5(II)        
2 М1-2 Компјутери 6   6II)        
3 М1-3 Електротехника и електроника 5     5(III)      
4 М1-4 Странски јазик 4     4(IV)      
5 М2-1 Механика 11 6 5(VI)        
6 М2-2 Машински материјали и заварување 6 6          
7 М2-3 Инженерска графика, елементи и конструирање 11 6   5(VI)      
8 М2-4 Хидраулика 5   5(VI)        
9 М2-5 Термодинамика 5       5(VI)    
10 М2-6 Производство и менаџмент 5     5(VI)      
11 М3-1 Основни знаења од насоката 52 5 5 11 (5+6) 15 (3x5) 8 8
12 М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката 35       10(X) (2x5) 15(X) (3x5) 15(X) (3x5)
13 М3-3 Пракса 12   4(X)     4(X) 4(X)
14 М3-4 Интердисциплинарен проект (Дипломска работа) 6         3 3
  Вкупно кредити по семестар 180 30 30 30 30 30 30
  Модули по семестар 27 5 6 4 4 4 4
  Наставни предмети по семестар 35 5 6 6 6 6 6
Предмети: 
Основа на структурата на студиите за професионален профил (3 години)
дипломиран инженер по машинство студиска програма
ПРОИЗВОДНА ИНФОРМАТИКА (ПИ)


Наставни предмети во I семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1
M1-1 Инженерска математика
7
2
M2-1 Техничка механика
6
3
M2-1 Материјали и техники на спојување
6
4
M2-3 Графичко комуницирање
6
5
M3-1 Производство, производи и услуги
5

Наставни предмети во II семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
6
М1-1 Дискретна математика
5(I)
7
М1-2 Компјутери и апликативен софтвер
6(II)
8
М2-1 Механика на машини
5(VI)
9
М2-4 Хидраулика и хидраулични машини
5(VI)
10
М3-1 Производни и услужни процеси
5
11
М3-3 Пракса
4(X)

Наставни предмети во III семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
12
M1-3 Електротехника и електроника
5(III)
13
M1-4 Странски јазик
4(IV)
14
M2-3 Maшински елементи
5(VI)
15
M2-6 Менаџмент на малиот бизнис
5
16
M3-1 2D Инженерство
5
17
M3-1 Автоматизација во производството и услугите
6

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
18
М2-5 Термотехнички машини и уреди
5(VI)
19
M3-1 Програмски јазици
5(VI)
20
М3-1 3D инженерство 1
5
21
M3-1 Метрологија
5
22
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
23
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во IV семестар

1
М3-2 Бази на податоци
5(X)
2
M3-2 Интернет и веб дизајн
5(X)
3
M3-2 Софтверски алатки во деловното одлучување
5(X)
4
М3-2 Софтвер за симулација на системи и процеси
5(X)

Наставни предмети во V семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
24
М3-1 Деловна информатика
8
25
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
26
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
27
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
28
М3-3 Пракса
4(X)
29
М3-4 Интердисциплинарен проект
3

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во V семестар

1
М3-2 3D инженерство 2
5(X)
2
М3-2 Компјутерско водење на проекти
5(X)
3
М3-2 Системи за квалитет
5(X)
4
М3-2 Инженерски анализи на трошоци
5(X)
5
М3-2 Дизајн на алати
5(X)
6
М3-2 Компјутерски подпомогнато медицинско инженерство
5(X)

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
30
М3-1 Развој на нови производи и услуги
5(VI)
31
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
4(VI)
32
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5
33
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
6
34
М3-3 Пракса
5(X)
35
М3-4 Интердисциплинарен проект
5(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VI семестар

1
М3-2 Процеси и нивна метрика
5(X)
2
М3-2 Компјутерско проектирање на процеси
5(X)
3
M3-2 Компјутерски дизајн
5(X)
4
М3-2 Компјутерско моделирање на процеси со обликување
5(X)
5
M3-2 Компјутерско моделирање на алати за пластични маси  
 
6
М3-2 Компјутерски подржано хотелиерство и туризам  
 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top