Мехатроника

Академски (4 годишни) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Предлагач ИНСТИТУТ ЗА МЕХАНИКА, ОДДЕЛ ЗА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

Студиската програма МЕХАТРОНИКА(МХТ)
/Field of sтudy MECHATRONICS

 

Вид на програмата Додипломска универзитетска програма

 

Образовен степен Дипломиран универзитетски инженер по машинство
(диплома) / Diploma Bachelor of Science in Mechanical Engineering 4 (B. Sc. 4.)

 

Идентификација на потребите и можностите за вработување - индустрија, мали и средни претпријатија за проектирање, изведба и   одржување на мехатронички системи,
- фирми кои произведуваат пневмо-хидраулични процесори (Хепос –   Скопје),
- контрола и одржување на работата на регулирани производни   системи (Алкалоид, Охис, Скопска пивара и др.),
- мали и средни претпријатија кои развиваат софтвер за инженерски   апликации,
- работа во технички опремени и автоматизирани автосервиси и   машински работилници,
- ангажман во техничките струки во средните училишта, каде што   веќе се активирани насоки Мехатроника.

 

Основни компетенции на профилот: - познавање на софтверски управувани механички системи,
- проектирање, производство и одржување на мехатронички системи,
- креирање на софтвер за инженерски апликации.
Основа на структурата на студиите: 
Студии за академски профил (4 години), дипломиран универзитетски инженер по машинство
студиска програма: МЕХАТРОНИКА(МХТ)

Р.б.
Подмодул
ECTS
I сем.
II сем.
III сем.
IV сем.
V сем.
VI сем.
VII сем.
VIII сем.
1
М1-1 Математика
21
8
8
5(I)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
М1-2 Компјутери
8
 
 
8 (II)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
М1-3 Електротехника и електроника
5
 
 
 
 
5(III)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
М1-4 Странски јазик
4
 
 
 
 
4(IV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
М1-5 Општ наставен предмет
1
 
 
 
 
1(V)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
М2-1 Механика
27
6
9(4+5)
8(VI)
4(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
7
М2-2 Машински материјали и заварување
13
8(4+4)
5(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
М2-3 ТЦ-8, МЕ-11, ОК/CAD - 8
27
8
 
 
7
4(VI)
8(VI)
 
 
 
 
 
 
9
М2-4 Механика на флуиди, хидраулични машини и компоненти
11
 
 
 
 
 
 
6
5(VI)
 
 
 
 
 
 
10
М2-5 Термодинамика и термотехнички машини и уреди
11
 
 
 
 
 
 
 
 
6
5(VI)
 
 
 
 
11
М2-6 Производно инженерство
5
 
 
 
 
 
 
5(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
12
М2-7 Индустриско инженерство и менаџмент
5
 
 
 
 
 
 
 
 
5(VI)
 
 
 
 
 
 
13
М2-8 Средства за транспорт
5
 
 
 
 
 
 
5(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
14
М2-9 Автоматизација и автоматско управување
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4(VI)
 
 
 
 
15
М3-1 Основни знаења од насоката
45
 
 
 
 
 
 
6
6
11 (5+6)
12 (6+6)
10 (5+5)
16
М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10(X) (5+5)
10(X) (5+5)
10(VIII) (5+5)
17
М3-3 Пракса во индустрија, мали и средни претпријатија
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8(X)
 
 
18
М3-4 Дипломска работа
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
Вкупно кредити по семестар
240
30
30
30
30
30
30
30
30
 
 
Вкупно и подмодули по семестар
35
4
4
6
6
5
4
3
3
Предмети: 
Основа на структурата на студиите за академски профил (4 години)
дипломиран универзитетски инженер по машинство студиска програма
МЕХАТРОНИКА


Наставни предмети во I семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1
M1-1 Математика 1
8
2
M2-1 Статика
6
3
M2-2 Машински материјали
4
4
M2-2 Технологии и испитување нa материјалите
4
5
M2-3 Инженерска графика
8

Наставни предмети во II семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
6
М1-1 Математика 2
8
7
М1-2 Компјутери и програмирање
8(II)
8
М2-1 Јакост 1
5
9
М2-1 Кинематика
4
10
М2-2 Заварени конструкции
5(VI)

Наставни предмети во III семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
11
M1-1 Линеарна алгебра
5(I)
12
M1-3 Електротехника и електроника
5(III)
13
M1-4 Странски јазик
4(IV)
14
М1-5 Општ наставен предмет 
1(V)
15
M2-1 Динамика и осцилации 
8(VI)
16
M2-3 Машински елементи 1
7

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
17
М2-1 Механизми
4(VI)
18
М2-3 Машински елементи 2
4(VI)
19
М2-4 Основи на механика на флуиди
6
20
М2-6 Применета роботика
5(VI)
21
М2-8 Средства за транспорт
5(VI)
22
М3-1 Инженерско програмирање
6

Наставни предмети во V семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
23
М2-3 Конструирање и CAD
8(VI)
24
М2-4 Хидраулични машини и уреди
5(VI)
25
М2-5 Техничка термодинамика
6
26
М2-7 Менаџмент на малиот бизнис
5(VI)
27
М3-1 Основи на мехатроника
6

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
28
М2-5 Термотехнички машини и уреди
5(VI)
29
М2-9 Основи на автоматско управување
4(VI)
30
М3-1 Индустриска електроника и микропроцесори
5
31
М3-1 Програмибилни логички контролери
6
32
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
33
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VI семестар

1
M3-2 Моделирање на механички системи и симулации
5(X)
2
M3-2 Компјутерска симулација на динамички процеси
5(X)
3
М3-2 Методи на оптимизација
5(X)
4
М3-2 Инженерска статистика
5(X)

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
34
М3-1 Управувачки системи во мехатрониката
6
35
М3-1 Мехатронички системи
6
36
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
37
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
38
М3-3 Пракса во индустрија, мали и средни претпријатија
8(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VII семестар

1
М3-2 Компјутерски мрежи и интернет
5(X)
2
М3-2 Софтверско инженерство
5(X)
3
М3-2 Експериментални методи во мехатрониката
5(X)
4
М3-2 Мерење и процесирање на сигнали
5(X)

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
39
M3-1 Мехатронички системи со повеќечлена структура
5
40
M3-1 Проектирање на мехатронички системи
5
41
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
42
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
43
М3-4 Дипломска работа
10(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VIII семестар

1
М3-2 Интелигентни системи 5(VIII)
2
М3-2 Бази на податоци 5(VIII)
3
М3-2 Микромехатроника 5(VIII)
4
М3-2 Нумерички управувани машини 5(VIII)

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top