Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

Отворен повик за доделување 40 (четириесет) стипендии

Ве информираме дека на веб страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е објавен Отворен повик за доделување 40 (четириесет) стипендии за студенти кои ќе се запишат на прв циклус студии на факултетите во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2024/2025 година.

Повеќе информации за аплицирање и за потребната документација се достапни на следниот линк

Kраен рок за доставување на апликациите е 20 август 2024 година.

 

Стипендии

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛЕТНА ПРАКСА

Студентите запишани на прв циклус студии на Машинскиот факултет во Скопје на студиските програми воведени во  учебната 2017/2018 година, се известуваат дека, практичната настава (летна пракса) во времетрање од 30 дена, задолжителна за студентите запишани во зимски трет пат и летен трет пат семестар во учебната 2023/2024 година, а факултативна (незадолжителна) за сите останати студенти, ќе се реализира по завршувањето на наставните активности, а најдоцна до 30 септември 2024 година, односно до почетокот на новата учебна година.

Постапката ќе се одвива според објавеното упатство за реализација на пракса на следниот начин:

Студентите се должни да се најават на следниот линк

Потоа, потребно е да ги внесете потребните податоци.

Откако сите потребни податоци се внесени, системот генерира pdf  фајл.

  • 3 упатници за пракса (за факултетот, за претпријатието, за студентот)
  • потврда за реализирана пракса.

Упатниците Ви се потребни пред започнување на праксата и треба да бидат потпишани од менторот на насоката, а потоа да се заверат во студентската служба со потпис и печат.

Студентот е должен да ги завери упатниците во Архивата на Факултетот.           

  • Верификацијата, односно признавањето на реализираната практична настава го врши одговорното лице - менторот со свој потпис на Потврдата издадена од субјектот во кој праксата е изведена.
  • Потврдата потпишана од одговорното лице се доставува во Студентската служба на Факултетот при уписот на зимскиот семестар во учебната 2024/2025 година. (Студентите за кои практичната настава (летната пракса) е задолжителна, а кои нема да достават потврда за обавена пракса нема да можат да запишат зимски семестар во учебната 2024/2025 година)

ОДЛУКА за определување ментори за верификација на летната пракса во учебната 2023/2024 година

Скопје, 03.06.2024                       МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top