Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

Известување за издавање Потврди за редовен студент на Прв циклус студии

И З В Е С Т У В А Њ Е

СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ КОИ ИМААТ ПОТРЕБА ОД ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН СТУДЕНТ, ДОЛЖНИ СЕ ИСТАТА ДА ЈА ИСПРИНТААТ ОД СВОЕТО ЕЛЕКТРОНСКО ДОСИЕ ВО IKNOW СИСТЕМОТ И ДА ЈА ДОСТАВАТ ДО СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА СО УРЕДНО УПЛАТЕНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ВО ВИСИНА ОД 50 ДЕНАРИ.

ПРИМЕР: ЗА ЕДНА НАМЕНА СЕ ДОСТАВУВАТ ДВЕ ПОТВРДИ, ЗА ДВЕ НАМЕНИ СЕ ДОСТАВУВААТ ТРИ ПОТВРДИ.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОТВРДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ИНДЕКС НА УВИД.

 

СКОПЈЕ, 04.04.2018                        ОД ДЕКАНАТОТ НА МФС

Соопштенија за студенти

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top