Ottawa Online Casinos — Here is an overview of the gaming scene in this city, as well as a sneak-peek into the best online casinos in Canada.

 

Изберете една од 11-те акредитирани 4 годишни студиски  програми со што ќе се стекнете со 240 ЕКТС кредити


...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката...

Машински факултет - Скопје

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО - Скопје

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО -  Скопје

На 13.03.2019 година во просториите на Машинскиот факултет беше потпишан договор за соработка со реномираната ревизорска корпорација PricewaterhousCoopers (PwC). Договорот го потпишаа Деканот на Машинскиот факултет (МФС), проф. д-р Дарко Данев и Партнерот во PwC и регионален менаџер одговорен за Македонија, Албанија и Косово, Г-дин Петко Димитров.

Помеѓу другото, со меморандумот за соработка се предвидува:

  • Презентирање на практично искуство и инструкции од вработени на PwC на студенти на МФС како и образовни и практични презентации на истра­жувачи и студенти на МФС на вработени на PwC;
  • Заедничка работа на научни и стручни проекти како и заедничко учество на состаноци, работилници, академски или професионални собири;
  • Обезбедување можности од страна на PwC, студентите на МФС да учествуваат во програмите на PwC за пракса и стажирање;
  • Давање препораки за вработување на студенти на МФС по барање на PwC;
  • Активности за организирање заеднички истражувачки лаборатории /работилници, проектни активности, натпревари и сл., од взаемен интерес; итн.

Со задоволство е констатирано дека веќе два машински инженера работат во PwC, а моментално 3 практиканти од IV година од насоката индустриско инженерство и менаџмент стажираат во компанијата и ја реализираат својата пракса од VIII семестар.

По потпишувањето на Меморандумот за соработка Г-дин Петко Димитров и Г-дин Даниел Јордановски, во рамки на предметот Проектен менаџмент, го одржаа и првото од серијата на предавања на тема „Дигитализација“.

 

 

    

   

    

Соопштенија за студенти

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛИЦА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ СО ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АРМ

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛИЦА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ СО ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АРМ

Рок за аплицирање до 22.2.2019
 

СТАНЕТЕ ОФИЦЕРИ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Заинтересираните инженери од ФЕИТ на возраст до 28 години и со завршен прв циклус на студии по електроника, автоматика, енергетика, компјутерска техника и информатика, телекомуникационо инженерство, имаат можност да ја развиваат својата кариера во Армијата на Република Македонија, со пријавување на Конкурсот кој го распишува Воената Академија „Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје.

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на АРМ

 

Соопштенија за студенти

Pages

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top