Индустриски дизајн

Професионални (3 годишни) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
 
 
Предлагач ИНСТИТУТ ЗА МАШИНСКИ КОНСТРУКЦИИ, МЕХАНИЗАЦИОНИ МАШИНИ И ВОЗИЛА

Студиската програма ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН (ИНД)
/Field of sтudy INDUSTRIAL DESIGN

Вид на програмата Додипломска професионална програма

Образовен степен Дипломиран инженер по индустриски дизајн
(диплома) / Diplom Bachelor of еngineering in industrial design 3 (B. Eng. 3.)

Идентификација на потребите и можностите за вработување - конструкторско – консултантски фирми
- производни претпријатија (индустрија, мали и средни претпријатија)
- агенции за маркетинг на производи
- владини агенции
- образовни установи
- телевизиски и издавачки куќи
- трговија

Основни компетенции на профилот: - познавање и користење на современ софтвер за тридимензионално   моделирање, анализа, анимација и симулација на производи
- индустриски дизајн на функционални, естетски, ергономски и   еколошки производи
- компетентен член на тим за развој на нови производи,
- подготовка на техничка документација,
- презентација, маркетинг и продажба на производи,
- дизајн на веб-страници за претпријатија и производи,
- техничко илустрирање на книги, проспекти и изработка на   реклами
Основа на структурата на студиите: 
Основа на структурата на студиите за професионалн профил (3 години)
Дипломиран инженер по ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН (ИНД)

Р.б. Подмодул ECTS I сем. II сем. III сем. IV сем. V сем. VI сем.
1 М1-1 Математика 12 7 5(I)        
2 М1-2 Компјутери 6   6II)        
3 М1-3 Електротехника и електроника 5     5(III)      
4 М1-4 Странски јазик 4     4(IV)      
5 М2-1 Механика 11 6 5(VI)        
6 М2-2 Машински материјали и заварување 6 6          
7 М2-3 Инженерска графика, елементи и конструирање 11 6   5(VI)      
8 М2-4 Хидраулика 5   5(VI)        
9 М2-5 Термодинамика 5       5(VI)    
10 М2-6 Производство и менаџмент 5       5(VI)    
11 М3-1 Основни знаења од насоката 52 5 5 16 (2x5 +6) 10 (2x5) 8 8
12 М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката 40       10(X) (2x5) 15(X) (3x5) 15(X) (3x5)
13 М3-3 Пракса 12   4(X)     4(X) 4(X)
14 М3-4 Интердисциплинарен проект (Дипломска работа) 6         3 3
  Вкупно кредити по семестар 180 30 30 30 30 30 30
  Модули по семестар 27 5 6 4 4 4 4
  Наставни предмети по семестар 35 5 6 6 6 6 6
Предмети: 
Основа на структурата на студиите за професионален профил (3 години)
дипломиран инженер по машинство студиска програма 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН (ИНД)


Наставни предмети во I семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1
M1-1 Инженерска математика
7
2
M2-1 Техничка механика
6
3
M2-2 Материјали и техники на спојување
6
4
M2-3 Графичко комуницирање
6
5
M3-1 Индустриски дизајн 1
5

Наставни предмети во II семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
6
М1-1 Дискретна математика
5(I)
7
М1-2 Компјутери и апликативен софтвер
6(II)
8
М2-1 Механика на машини
5(VI)
9
М2-4 Хидраулика и хидраулични машини
5(VI)
10
М3-1 Индустриски дизајн 2
5
11
М3-3 Пракса
4(X)

Наставни предмети во III семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
12
M1-3 Електротехника и електроника
5(III)
13
M1-4 Странски јазик
4(IV)
14
M2-3 Maшински елементи
5(VI)
15
M3-1 Развој на нови производи
5
16
M3-1 Процес на конструирање
5
17
M3-1 CAD Техники
6

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
18
М2-5 Термотехнички машини и уреди
5(VI)
19
М2-6 Машинска обработка и производни системи
5(VI)
20
М3-1 Конструирање на производи од пластика
5
21
М3-1 Проектирање за сигурност
5
22
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
23
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во IV семестар

1
М3-2 Анализа по методот на конечни елементи
5(X)
2
М3-2 Моделирање на метални конструкции
5(X)
3
М3-2 Еко дизајн
5(X)
4
М3-2 Алтернативни техники на спојување
5(X)

Наставни предмети во V семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
24
M3-1 Виртуелни модели и динамички симулации
8
25
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
26
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
27
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
28
М3-3 Пракса
4(X)
29
М3-4 Интернаставен предметен проект (Дипломска работа)
3

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во V семестар

1
М3-2 Дизајн на возила
5(X)
2
M3-2 Моторни возила
5(X)
3
М3-2 Индустриски дизајн на амбалажа и куќишта
5(X)
4
М3-2 Дизајн на машини и апарати
5(X)
5
М3-2 Дизајн на средства за транспорт
5(X)

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
30
M3-1 Анимација и презентација
8
31
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
32
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
33
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
34
М3-3 Пракса
4(X)
35
М3-4 Интердисциплинарен проект (Дипломска работа)
3

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VI семестар

1
М3-2 Менаџмент на малиот бизнис
5(X)
2
М3-2 Техничка документација
5(X)
3
М3-2 Дизајн на WEB страници
5(X)
4
М3-2 Конструирање за производство и монтажа
5(X)

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top