Деканатска управа

Членови на деканатска управа се: деканот, продеканите, раководителите на институти и оделот и преставник од студентите. Во работата на факултетската управа учествува и секретарот на факултетот без право на одлучување.

 

Д-р Златко Пертески, ред. проф.,
Декан

Д-р Ташко Ризов, вон.проф.,
Продекан за наставна дејност

Д-р Мите Томов, ред. проф.,
Продекан за финансиско и материјално работење

Д-р Игор Шешо, вон. проф.,
Продекан за меѓународна соработка, наука и развој

Д-р Радмил Поленакивиќ, ред. проф.,
Раководител на институт за производно инженерство и менаџмент

Д-р Ристо Ташевски, ред. проф.,
Раководител на институт за машински конструкции,
механизациони машини и возила

Д-р Ристо Филковски, ред. проф.,
Раководител на институт за термичко инженерство

Д-р Зоран Марков, ред. проф.,
Раководител на институт за хидраулично инженерство и автоматика

Д-р Зоран Богатиновски, ред. проф.,
Раководител на институт за заварување и заварени конструкции

Д-р Виктор Гавриловски, ред. проф.,
Раководител на институт за механика

Д-р Емилија Целаковска, ред. проф.,
Раководител на оддел за математика и информатика

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top