Марков Зоран

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 443
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
zoran.markov@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Curriculum Vitae

Име и презиме:

 

Зоран Марков

Роден:

 

23.06.1975 во Скопје

 

Контакт:

 

e-mail:

телефон:

факс:

web:

zoran.markov@mf.edu.mk

+389 2 3099 231 / 070-278-473

+389 2 3099 298

www.mf.edu.mk

 

Вработување:

1999 - 2002

стручен соработник, Машински факултет - Скопје

 

2002 - 2007

асистент, Машински факултет – Скопје

 

2007 - 2012

доцент, Машински факултет – Скопје

 

2012 – 2017

вонреден професор, Машински факултет – Скопје

 

2017 -

редовен професор, Машински факултет – Скопје

Настава:

 

додипломски студии:

Механика на флуиди, Основи на енергетика; Заштита на водите од загадување; Гасификациски системи, Нафтоводни системи, Хидродинамички преносници; Отпадни флуиди и пречистителни станици. 

 

 

постдипломски студии/докторски студии:

Механика на флуиди, Отпадни флуиди и пречистителни станици, Гасоводни и нафтоводни системи.

Функции

2008 - 2012

Раководител на компјутерскиот центар на МФС  

 

2012 - 2016

Продекан за наставна дејност на МФС

 

2016 -

Раководител на Совет на трет циклус студии по Машинство

 

2020 – 2023

Раководител на Катедрата за механика на флуиди и струјнотехнички системи

 

2023 -

Раководител на Институтот за хидраулично инженерство и автоматика

Награди и стипендии:

1998

Најдобар дипломиран студент во генерацијата 1993-98 на МФС

 

2001

Стипендија од Словенската научна фондација

 

2010 - 2011

Фулбрајтова стипендија за истражувачки престој на The Pennsylvania State University, USA

Научен интерес:

 

Хидроенергетика; Хидраулични турбомашини; Динамика на флуиди; CFD (Computational Fluid Dynamics)-Нумерички методи во динамиката на флуидите, Заштита на водите од загадување

Членство:

 

2012

Член на работната група за природен гас при Регулаторната комисија за енергетика за имплементација на обврските кои произлегуваат од Законот за енергетика

 

2012

Член на работната група за подобрување на квалитетот на високото образование формирана од страна на министерот за образование и наука

 

2013 -

Член на Балканската еколошка асоцијација (БЕНА)

 

2018 -

Стручно лице за евалуација на проекти при Фондот за иновации и технолошки развој

 

2013 -

MAAA (Македонско-американска алумни асоцијација)

 

2022 -

Член на Меѓународната асоцијација за истражувања во хидрауликата (IAHR)

Студиски престои:

2020

NTNU, Норвешки Универзитет за Наука и Технологија, Трондхајм, Норвешка

 

2019

NTNU, Норвешки Универзитет за Наука и Технологија, Трондхајм, Норвешка

Нингбо Универзитет за Технологија, НР Кина

 

2018

Европска Комисија, Брисел, Белгија

Баварско Министерство за животна средина, Германија

 

2017

Политехнички Универзитет во Тирана, Албанија

 

2022 -

Политехнички Универзитет во Тирана, Албанија

 

2016

NTNU, Норвешки Универзитет за Наука и Технологија, Трондхајм, Норвешка

 

2015

Машински факултет-Сарајево, БиХ

 

2012

Заеднички Истражувачки Центар на ЕК во Испра, Италија

Универзитет во Рур, Бохум, Германија

 

2011

Факултет за инженерство, Фиренца, Италија

Факултет за технички науки-Нови Сад, Србија

 

 2010 - 2011

Department of Aerospace Engineering, The Pennsylvania State University, PA, USA

 

2009

Машински факултет пру Слободниот (Vrije) Универзитет во Брисел, БелгијаФон Карман Институт за динамика на флуиди, Белгија

 

2008

Факултет за инженерство, Фиренца, Италија

Машински факултет-Загреб, Хрватска

 

2007

Факултет за инженерство, Фиренца, Италија

 

2006

Турбоинститут-Љубљана, Словенија

 

2005

Лабораторија за Механика на флуиди и турбомашини, Аристотел Универзитет-Солун, Грција

 

2004

Турбоинститут-Љубљана, Словенија

 

2003

Институт за Механика на флуиди во Ерлaнген, Фридрих-Александер Универзитет, Германија

 

2001

Турбоинститут-Љубљана, Словенија

 Книги:

2016

 Пречистување на отпадни води 

 

2020

 Water management of cross-border water bodies

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top