Производно Инженерство

Академски (4 годишни) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
 
 
Предлагач ИНСТИТУТ ЗА ПРОИЗВОДНО ИНЖЕНЕРСТВО

Студиската програма ПРОИЗВОДНО ИНЖЕНЕРСТВО (ПИ)
/Field of sтudy MANUFACTURING ENGINEERING

Вид на програмата Додипломска универзитетска програма

Образовен степен Дипломиран универзитетски инженер по машинство
(диплома) / Diploma Bachelor of Science in Mechanical Engineering 4 (B. Sc. 4.)

Идентификација на потребите и можностите за вработување - индустрија, мали и средни претпријатија, претежно од областа на   металната индустрија
- конструкција, експлоатација и одржување на машини и алати
- следење и планирање на производството
- одржување на постројки во разни индустрии
- комерцијално работење во металната индустрија

Основни компетенции на профилот: - познавање на машини, алати, технологии и производи
- проектирање и конструирање на машини, алати и други производи   во металната и други индустрии
- експлоатација и одржување на машини и системи
- испитување на машини и опрема
- експертизи и вештачења во металната индустрија
- менаџмент на производство, развој, комерција и претпријатија
Основа на структурата на студиите: 

 Студии за академски профил (4 години) , дипломиран универзитетски инженер по машинство
  студиска програма: ПРОИЗВОДНО ИНЖЕНЕРСТВО(ПИ)

Р.б.
Подмодул
ECTS
I сем.
II сем.
III сем.
IV сем.
V сем.
VI сем.
VII сем.
VIII сем.
1
М1-1 Математика
21
8
8
5(I)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
М1-2 Компјутери
8
 
 
8 (II)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
М1-3 Електротехника и електроника
5
 
 
 
 
5(III)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
М1-4 Странски јазик
4
 
 
 
 
4(IV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
М1-5 Општ наставен предмет
1
 
 
 
 
1(V)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
М2-1 Механика
27
6
9(4+5)
8(VI)
4(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
7
М2-2 Машински материјали и заварување
13
8(4+4)
5(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
М2-3 ТЦ-8, МЕ-11, ОК/ЦАД- 8
27
8
 
 
7
4(VI)
8(VI)
 
 
 
 
 
 
9
М2-4 Механика на флуиди, хидраулични машини и компоненти
11
 
 
 
 
 
 
6
5(VI)
 
 
 
 
 
 
10
М2-5 Термодинамика и термотехнички машини и уреди
11
 
 
 
 
 
 
 
 
6
5(VI)
 
 
 
 
11
М2-6 Производно инженерство
5
 
 
 
 
 
 
5(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
12
М2-7 Индустриско инженерство и менаџмент
5
 
 
 
 
 
 
 
 
5(VI)
 
 
 
 
 
 
13
М2-8 Средства за транспорт
5
 
 
 
 
 
 
5(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
14
М2-9 Автоматизација и автоматско управување
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4(VI)
 
 
 
 
15
М3-1 Основни знаења од насоката
45
 
 
 
 
 
 
6
6
11 (5+6)
12 (6+6)
10 (5+5)
16
М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10(X) (5+5)
10(X) (5+5)
10(VIII) (5+5)
17
М3-3 Пракса во индустрија, мали и средни претпријатија
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8(X)
 
 
18
М3-4 Дипломска работа
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
Вкупно кредити по семестар
240
30
30
30
30
30
30
30
30
 
 
Вкупно и подмодули по семестар
35
4
4
6
6
5
4
3
3
Предмети: 
Основа на структурата на студиите за академски профил (4 години)
дипломиран универзитетски инженер по машинство студиска програма
ПРОИЗВОДНО ИНЖЕНЕРСТВО


Наставни предмети во I семестар

Р.б.
Наставни предмети ECTS
1
M1-1 Математика 1 8
2
M2-1 Статика 6
3
M2-2 Машински материјали 4
4
M2-2 Технологии и испитување нa материјалите 4
5
M2-3 Инженерска графика 8

Наставни предмети во II семестар

Р.б.
Наставни предмети ECTS
6
М1-1 Математика 2 8
7
М1-2 Компјутери и програмирање 8(II)
8
М2-1 Јакост 1 5
9
М2-1 Кинематика 4
10
М2-2 Заварени конструкции 5(VI)

Наставни предмети во III семестар

Р.б.
Наставни предмети ECTS
11
M1-1 Линеарна алгебра 5(I)
12
M1-3 Електротехника и електроника 5(III)
13
M1-4 Странски јазик 4(IV)
14
М1-5 Општ наставен предмет  1
15
M2-1 Динамика и осцилации 8(VI)
16
M2-3 Машински елементи 1 7

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.
Наставни предмети ECTS
17
М2-1 Механизми 4(VI)
18
М2-3 Машински елементи 2 4(VI)
19
М2-4 Основи на механика на флуиди 6
20
М2-6 Машини и операции во производството 5(VI)
21
М2-8 Средства за транспорт 5(VI)
22
М3-1 Обработка со пластична деформација 6

Наставни предмети во V семестар

Р.б.
Наставни предмети ECTS
23
М2-3 Конструирање и CAD 8(VI)
24
М2-4 Хидраулични машини и компоненти 5(VI)
25
М2-5 Техничка термодинамика 6
26
М2-7 Менаџмент 5(VI)
27
М3-1 Производни системи 6

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.
Наставни предмети ECTS
28
М2-5 Термотехнички машини и уреди 5(VI)
29
М2-9 Основи на автоматско управување 4(VI)
30
М3-1 Основи на теорија на режење 5
31
М3-1 Метрологија и мерни системи 6
32
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката 5(X)
33
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката 5(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VI семестар

1
М3-2 Роботика 5(X)
2
М3-2 Производствен менаџмент 5(X)
3
М3-2 Производни технологии со обликување 5(X)

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.
Наставни предмети ECTS
34
М3-1 Проектирање на технолошки процеси 6
35
М3-1 САЕ 6
36
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката 5(X)
37
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката 5(X)
38
М3-3 Пракса во индустрија, мали и средни претпријатија 8(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VII семестар

1
М3-2 Автоматизирано производство 5(X)
2
М3-2 Менаџмент и контрола на квалитетот 5(X)
3
М3-2 Неконвенционални методи на обработка 5(X)

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.
Наставни предмети ECTS
39
М3-1 Нумеричко управување и CAD/CAM 5
40
М3-1 Алати за пластична деформација 5
41
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката 5(VIII)
42
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката 5(VIII)
43
М3-4 Дипломска работа 10(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VIII семестар
(се бираат од една од групите ПИ1 или ПИ2)

Модул ПИ1
1
М3-2 Конструкција и експлоатација на металорезачките машини 5(VIII)
2
М3-2 Помагала за металорезачките машини 5(VIII)
3
М3-2 Алати и системи алати 5(VIII)

Модул ПИ2
1
М3-2 Машини за пластична обработка 5(VIII)
2
М3-2 Технологија на обработка со пластична деформација 5(VIII)
3
М3-2 Моделирање процеси од пластична обработка 5(VIII)
4
М3-2 Технологија на композитни материјали 5(VIII)

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top