Заварување и дизајн на конструкции

Професионални (3 годишни) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Предлагач ИНСТИТУТ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ И ЗАВАРЕНИ КОНСТРУКЦИИ

 

Студиската програма ЗАВАРУВАЊЕ И ДИЗАЈН НА КОНСТРУКЦИИ (ЗДК)
/Field of sтudy WELDING AND STRUCTURAL DESIGN

 

Вид на програмата Додипломска професионална програма

 

Образовен степен Дипломиран инженер по заварување и дизајн на конструкции
(диплома) / Diplom Bachelor of engineering in welding and structural design 3 (B.Eng.3.)

 

Идентификација на потребите и можностите за вработување - метална индустрија, мали и средни претпријатија за заварување и   производство на заварени компоненти и конструкции,
- изработка и монтажа на метални конструкции,
- производство и експлоатација на процесна опрема,
- одржување, сервисирање и ремонтирање на конструкции,
- испитување и контрола при производство и експлоатација на   заварени врски и конструкции,
- трговија со конструктивни материјали, додатни материјали за   заварување и опрема за заварување

 

Основни компетенции на профилот: - раководење во производството на заварени делови и конструкции,
- одржување и репаратура на конструкции и опрема,
- изработка на технологии за заварување
- конструирање на заварени делови,
- конструирање на носечки компоненти,
- конструирање на процесна компоненти
Основа на структурата на студиите: 
Основа на структурата на студиите за професионалн профил (3 години)
Дипломиран инженер по ЗАВАРУВАЊЕ И ДИЗАЈН НА КОНСТРУКЦИИ (ЗДК)

Р.б. Подмодул ECTS I сем. II сем. III сем. IV сем. V сем. VI сем.
1 М1-1 Математика 12 7 5(I)        
2 М1-2 Компјутери 6   6II)        
3 М1-3 Електротехника и електроника 5     5(III)      
4 М1-4 Странски јазик 4     4(IV)      
5 М2-1 Механика 11 6 5(VI)        
6 М2-2 Машински материјали и заварување 6 6          
7 М2-3 Инженерска графика, елементи и конструирање 11 6   5(VI)      
8 М2-4 Хидраулика 5   5(VI)        
9 М2-5 Термодинамика 5       5(VI)    
10 М2-6 Производство и менаџмент 5       5(VI)    
11 М3-1 Основни знаења од насоката 52 5 5 16 (2x5+6) 10 (2x5) 8 8
12 М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката 40       10(X) (2x5) 15(X) (3x5) 15(X) (3x5)
13 М3-3 Пракса 12   4(X)     4(X) 4(X)
14 М3-4 Интердисциплинарен проект (Дипломска работа) 6         3 3
  Вкупно кредити по семестар 180 30 30 30 30 30 30
  Модули по семестар 27 5 6 4 4 4 4
  Наставни предмети по семестар 35 5 6 6 6 6 6
Предмети: 
 
Основа на структурата на студиите за професионаелн профил (3 години)
дипломиран инженер по машинство студиска програма
ЗАВАРУВАЊЕ И ДИЗАЈН НА КОНСТРУКЦИИ (ЗДК)


Наставни предмети во I семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1
M1-1 Инженерска математика
7
2
M2-1 Техничка механика
6
3
M2-2 Материјали и техники на спојување
6
4
M2-3 Графичко комуницирање
6
5
M3-1 Заварување
5

Наставни предмети во II семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
6
М1-1 Дискретна математика
5(I)
7
М1-2 Компјутери и апликативен софтвер
6(II)
8
М2-1 Механика на машини
5(VI)
9
М2-4 Хидраулика и хирдаулични машини
5(VI)
10
М3-1 Инженерски материјали
5
11
М3-3 Пракса
4(X)

Наставни предмети во III семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
12
M1-3 Електротехника и електроника
5(III)
13
M1-4 Странски јазик
4(IV)
14
M2-3 Maшински елементи
5(VI)
15
M3-1 Заварувачка технологија
5
16
M3-1 Пресметка на заварени конструкции
5
17
M3-1 Носечки метални конструкции
6

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
18
М2-5 Термотехнички машини и уреди
5(VI)
19
М2-6 Машинска обработка и производни системи
5(VI)
20
М3-1 Заварливост на метали
5
21
М3-1 Компјутерско моделирање на метални конструкции
5
22
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
23
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во IV семестар

1
М3-2 Термичка обработка на заварени споеви
5(X)
2
М3-2 Современи материјали и нивна примена во машинството
5(X)
3
М3-2 Дизајн на процесна опрема и обезебедување на квалитет
5(X)
4
М3-2 Основи на проектирање на метални конструкции
5(X)

Наставни предмети во V семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
24
М3-1 Примената индустриска дефектоскопија
8
25
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
26
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
27
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
28
М3-3 Пракса
4(X)
29
М3-4 Интердисциплинарен проект (Дипломска работа)
3

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во V семестар

1
М3-2 Современи техники на заварување
5(X)
2
М3-2 Врски кај металните конструкции
5(X)
3
М3-2 Дизајнирање и нумеричко моделирање на конструкции
5(X)
4
М3-2 Хибридни носечки конструкции
5(X)
5
М3-2 Обликување на заварени конструкции
5(X)
6
М3-2 Регулативи, прописи и стандарди за метални конструкции
5(X)

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
30
М3-1 Монтажа и опрема за заварување
8
31
М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката
5(X)
32
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
33
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
34
М3-3 Пракса
4(X)
35
М3-4 Интердисциплинарен проект (Дипломска работа)
3

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VI семестар

1
М3-2 Дизајн и пресметка на композитни конструкции
5(X)
2
М3-2 Инженерски приоди за процена на интегритет на конструкции
5(X)
3
М3-2 Експериментални испитувања на конструкции
5(X)
4
М3-2 Наварување и термичко сечење
5(X)
5
М3-2 Сигурност при експлоатација на конструкции
5(X)
6
М3-2 Спојување со лемење и лепење
5(X)

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top