Транспорт, Механизација и Логистика

Академски (4 годишни) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Предлагач ИНСТИТУТ ЗА МАШИНСКИ КОНСТРУКЦИИ,МЕХАНИЗАЦИОНИ МАШИНИ И ВОЗИЛА

 

Студиската програма ТРАНСПОРТ, МЕХАНИЗАЦИЈА И ЛОГИСТКА (ТМЛ)
/Field of sтudy TRANSPORT, MEHANIZATION AND LOGISTICS

 

Вид на програмата Додипломска универзитетска програма

 

Образовен степен Дипломиран универзитетски инженер по машинство
(диплома) / Diplom Bachelor of Science in Mechanical Engineering 4 (B. Sc. 4.)

 

Идентификација на потребите и можностите за вработување - индустрија, мали и средни претпријатија од областа на транспортни   средста, механизација и нивни уреди и опрема,
- експлоатација и одржување на транспортни средства и   механизациони машини,
- инспекциски служби од областа на транспортните системи и   механизацијата,
- трговија од областа на транспортните системи, механизацијата и   нивните резервни делови,
- осигурителни компании,
- јавни и проектански установи,
- армијата,
- образовни институции

 

Основни компетенции на профилот: - познавање на градбата и перформансите на транспортните системи,
- познавање на градбата и перформансите на механизационите   машини,
- проектирање и конструирање на транспортните системи и   складишта,
- проектирање и конструирање на механизационите машини,
- експлоатација и одржување на транспортни уреди и механизациони   машини,
- прописи и испитувања,
- експертизи и вештачења во областа на транспортните уреди и   механизацијата,
- менаџирање на трговски, транспортни и сервисни организации
Основа на структурата на студиите: 

Студии за академски профил (4 години), дипломиран универзитетски инженер по машинство
студиска програма: ТРАНСПОРТ, МЕХАНИЗАЦИЈА И ЛОГИСТКА (ТМЛ)

Р.б.
Подмодул
ECTS
I сем.
II сем.
III сем.
IV сем.
V сем.
VI сем.
VII сем.
VIII сем.
1
М1-1 Математика
21
8
8
5(I)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
М1-2 Компјутери
8
 
 
8 (II)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
М1-3 Електротехника и електроника
5
 
 
 
 
5(III)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
М1-4 Странски јазик
4
 
 
 
 
4(IV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
М1-5 Општ наставен предмет
1
 
 
 
 
1(V)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
М2-1 Механика
27
6
9(4+5)
8(VI)
4(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
7
М2-2 Машински материјали и заварување
11
8(4+4)
5(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
М2-3 ТЦ-8, МЕ-11, ОК/ЦАД- 8
27
8
 
 
7
4(VI)
8(VI)
 
 
 
 
 
 
9
М2-4 Механика на флуиди, хидраулични машини и компоненти
11
 
 
 
 
 
 
6
5(VI)
 
 
 
 
 
 
10
М2-5 Термодинамика и термотехнички машини и уреди
11
 
 
 
 
 
 
 
 
6
5(VI)
 
 
 
 
11
М2-6 Производно инженерство
5
 
 
 
 
 
 
5(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
12
М2-7 Индустриско инженерство и менаџмент
5
 
 
 
 
 
 
 
 
5(VI)
 
 
 
 
 
 
13
М2-8 Средства за транспорт
5
 
 
 
 
 
 
5(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
14
М2-9 Автоматизација и автоматско управување
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4(VI)
 
 
 
 
15
М3-1 Основни знаења од насоката
45
 
 
 
 
 
 
6
6
11 (5+6)
12 (6+6)
10(5+5)
16
М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10(X) (5+5)
10(X) (5+5)
10(VIII) (5+5)
17
М3-3 Пракса во индустрија, мали и средни претпријатија
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8(X)
 
 
18
М3-4 Дипломска работа
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
Вкупно кредити по семестар
240
30
30
30
30
30
30
30
30
 
 
Вкупно и подмодули по семестар
35
4
4
6
6
5
4
3
3
Предмети: 
Основа на структурата на студиите за академски профил (4 години)
дипломиран универзитетски инженер по машинство студиска програма
ТРАНСПОРТ, МЕХАНИЗАЦИЈА И ЛОГИСТКА (ТМЛ)


Наставни предмети во I семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1
M1-1 Математика 1
8
2
M2-1 Статика
6
3
M2-2 Машински материјали
4
4
M2-2 Технологии и испитување нa материјалите
4
5
M2-3 Инженерска графика
8

Наставни предмети во II семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
6
М1-1 Математика 2
8
7
М1-2 Компјутери и програмирање
8(II)
8
М2-1 Јакост 1
5
9
М2-1 Кинематика
4
10
М2-2 Заварени конструkции
5(VI)

Наставни предмети во III семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
11
M1-1 Линеарна алгебра
5(I)
12
M1-3 Електротехника и електроника
5(III)
13
M1-4 Странски јазик
4(IV)
14
М1-5 Општ наставен предмет
1(V)
15
M2-1 Динамика, осцилации и механизми
7
16
M2-3 Машински елементи 1
8

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
17
М2-1 Јакост 2
4(VI)
18
М2-3 Машински елементи 2
8
19
М2-4 Основи на механика на флуиди
7(VI)
20
М2-6 Машинска обработка и производни системи 5(VI) 
 
21
М2-8 Моторни возила
5(VI)
22
М3-1 Машини за континуиран транспорт
6

Наставни предмети во V семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
23
М2-3 Конструирање и CAD
8(VI)
24
М2-4 Хидраулични машини и уреди
5(VI)
25
М2-5 Техничка термодинамика
5(VI)
26
М2-7 Менаџмент на малиот бизнис
6(VI)
27
М3-1 Машини за цикличен транспорт
6

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
28
М2-5 Термотехнички машини и компресори
5(VI)
29
М2-9 Основи на автоматско управување
4(VI)
30
М3-1 Квалитет и логистика
5
31
М3-1 Мотори СВС и опрема
6
32
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
33
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VI семестар

1
М3-2 Инженерска логистика
5(X)
2
М3-2 Информациски системи и технологии
5(X)
3
М3-2 Влечни машини
5(X)
4
М3-2 Жичари и ски лифтови
5(X)

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
34
М3-1 Носечки конструкции
6
35
М3-1 Експлоатација и одржување
6
36
М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката
5(X)
37
М3-22 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
38
М3-3 Пракса во индустрија, мали и средни претпријатија
8(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VII семестар

1
M3-2 Автоматизација на постапки за проект. на моб.сист.
5(X)
2
М3-2 Внатрешен транспорт и складишта
5(X)
3
М3-2 Рударски машини и опрема
5(X)
4
М3-2 Проектирање на транспортни системи и уреди
5(X)

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
39
М3-1 Експериментални испитувања
5
40
М3-1 Градежни машини
5
41
М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката
5(VIII)
42
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
43
М3-4 Дипломска работа
10(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VIII семестар

1
М3-2 Проектирање на уреди за механизација
5(VIII)
2
М3-2 Преносници на силина
5(VIII)
3
М3-2 Проектирање на логистички системи
5(VIII)
4
М3-2 Земјоделски машини
5(VIII)

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top