Моторни возила

Академски (4 годишни) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Предлагач ИНСТИТУТ ЗА МАШИНСКИ КОНСТРУКЦИИ, МЕХАНИЗАЦИОНИ МАШИНИ И ВОЗИЛА

 

Студиската програма МОТОРНИ ВОЗИЛА (МВ)
/Field of sтudy MOTOR VEHICLES

 

Вид на програмата Додипломска универзитетска програма

 

Образовен степен Дипломиран универзитетски инженер по машинство
(диплома) / Diploma Bachelor of Science in Mechanical Engineering 4 (B. Sc. 4.)

 

Идентификација на потребите и можностите за вработување - индустрија, мали и средни претпријатија од областа на моторните   возила и нивни уреди и опрема,
- експлоатација и одржување на моторните возила,
- инспекциски служби од областа на возилата и сообраќајот,
- трговија од областа на возилата и резервните делови.

 

Основни компетенции на профилот: - познавање на градбата и перформансите на возилата,
- проектирање и конструирање на моторните возила,
- експлоатација и одржување на моторните возила,
- прописи и испитувања,
- експертизи и вештачења во областа на моторните возила
- менаџирање на трговски, транспортни и сервисни организации

 

Основа на структурата на студиите: 
Студии за академски профил (4 години), дипломиран универзитетски инженер по машинство
студиска програма: МОТОРНИ ВОЗИЛА (МВ)

Р.б. Подмодул ECTS I сем. II сем. III сем. IV сем. V сем. VI сем. VII сем. VIII сем.
1 М1-1 Математика 21 8 8 5(I)          
2 М1-2 Компјутери 8   8 (II)            
3 М1-3 Електротехника и електроника 5     5(III)          
4 М1-4 Странски јазик 4     4(IV)          
5 М1-5 Општ наставен предмет 1     1(V)          
6 М2-1 Механика 27 6 9(4+5) 8(VI) 4(VI)        
7 М2-2 Машински материјали и заварување 13 8(4+4) 5(VI)            
8 М2-3 ТЦ-8, МЕ-11, ОК/CAD - 8 27 8   7 4(VI) 8(VI)      
9 М2-4 Механика на флуиди, хидраулични машини и компоненти 11       6 5(VI)      
10 М2-5 Термодинамика и термотехнички машини и уреди 11         6 5(VI)    
11 М2-6 Производно инженерство 5       5(VI)        
12 М2-7 Индустриско инженерство и менаџмент 5         5(VI)      
13 М2-8 Средства за транспорт 5       5(VI)        
14 М2-9 Автоматизација и автоматско управување 4           4(VI)    
15 М3-1 Основни знаења од насоката 45       6 6 11 (5+6) 12 (6+6) 10 (5+5)
16 М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката 30           10(X) (5+5) 10(X) (5+5) 10(VIII) (5+5)
17 М3-3 Пракса во индустрија, мали и средни претпријатија 8             8(X)  
18 М3-4 Дипломска работа 10               10
  Вкупно кредити по семестар 240 30 30 30 30 30 30 30 30
  Вкупно и подмодули по семестар 35 4 4 6 6 5 4 3 3
Предмети: 
Основа на структурата на студиите за академски профил (4 години)
дипломиран универзитетски инженер по машинство студиска програма
МОТОРНИ ВОЗИЛА (МВ)


Наставни предмети во I семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1
M1-1 Математика 1
8
2
M2-1 Статика
6
3
M2-2 Машински материјали
4
4
M2-2 Технологии и испитување нa материјалите
4
5
M2-3 Инженерска графика
8

Наставни предмети во II семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
6
М1-1 Математика 2
8
7
М1-2 Компјутери и програмирање
8(II)
8
М2-1 Јакост 1
5
9
М2-1 Кинематика
4
10
М2-2 Заварени конструкции
5(VI)

Наставни предмети во III семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
11
M1-1 Линеарна алгебра
5(I)
12
M1-3 Електротехника и електроника
5(III)
13
M1-4 Странски јазик
4(IV)
14
М1-5 Општ наставен предмет
1(V)
15
M2-1 Динамика, осцилации и механизми
8(VI)
16
M2-3 Машински елементи 1
7

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
17
М2-1 Јакост 2
4(VI)
18
М2-3 Машински елементи 2
4(VI)
19
М2-4 Основи на механика на флуиди
6
20
М2-6 Машинска обработка и производни системи
5(VI)
21
М2-8 Транспортни уреди
5(VI)
22
М3-1 Теорија на движење на моторните возила
6

Наставни предмети во V семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
23
М2-3 Конструирање и CAD
8(VI)
24
М2-4 Хидраулични машини и уреди
5(VI)
25
М2-5 Техничка термодинамика
6
26
М2-7 Менаџмент на мали бизниси
5(VI)
27
М3-1 Конструкција на моторните возила
6

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
28
М2-5 Термотехнички машини и компресори
5(VI)
29
М2-9 Основи на автоматско управување
4(VI)
30
М3-1 Пресметка на моторните возила
5
31
М3-1 Мотори СВС и опрема
6
32
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
33
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VI семестар

1
M3-2 Уреди и опрема кај моторните возила
5(X)
2
М3-2 Квалитет и логистика
5(X)
3
M3-2 Проектирање и конструкција на моторни возила
5(X)

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
34
М3-1 Експлоатација и одржување на МВ
6
35
М3-1 Носечки конструкции на МВ
6
36
М3-21 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
37
М3-22 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
38
М3-3 Пракса во индустрија, мали и средни претпријатија
8(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VII семестар

1
М3-2 Автоматизација на постапките на проектирање на МВ
5(X)
2
М3-2 Проектирање на системи за одржување и менаџмент
5(X)
3
М3-2 Проектирање на носечки конструкции и надградби
5(X)

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
39
М3-1 Испитување на МВ
5
40
М3-1 Автоматизација на системите кај МВ
5
41
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
42
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
43
М3-4 Дипломска работа
10(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VIII семестар

1
M3-2 Проектирање и анализа на автом. сист. кај МВ 5(VIII)
2
М3-2 Автоматизирани постапки на испитување 5(VIII)
3
M3-2 Технички прописи и оценка на сообразеност 5(VIII)
4
М3-2 Симулација на динамиката на возилата 5(VIII)

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top