Автоматика и Флуидно Инженерство

Академски (4 годишни) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
 
Предлагач ИНСТИТУТ ХИДРОТЕХНИКА, ПНЕВМАТИКА И АВТОМАТИКА

Студиската програма АВТОМАТИКА И ФЛУИДНО ИНЖЕНЕРСТВО(АФЛ)
/Field of sтudy AUTOMATICS AND FLUIDS ENGINEERING

Вид на програмата Додипломска универзитетска програма

Образовен степен Дипломиран универзитетски инженер по машинство
(диплома) / Diplom Bachelor of Science in Mechanical Engineering 4 (B. Sc. 4.)

Идентификација на потребите и можностите за вработување - хидроелектрани, пумпни станици и мелиоративни системи
- пречистителни системи за загаден воздух, за отпадни флуиди од   индустријата и за комунални отпадни води
- гасоводни и нафтоводни системи
- индустрија, мали и средни претпријатија од областа на   хидротехниката и автоматиката
- експлоатација, одржување, мониторинг и управување со   хидраулични системи и постројки
- проектирање, експлоатација и одржување на системи за автоматско   управување
- компјутерско управување со машини и процеси
- инспекциски служби од областа на хидротехниката и автоматиката
- трговија со елементи и компоненти за потребите на   хидротехничките и автоматизираните постројки

Основни компетенции на профилот: - познавање на градбата и перформансите на хидрауличните   системи, и нивно управување
- проектирање, надзор при монтажа, пуштање во работа,   експлоатација и одржување на хидромашински објекти и опрема,   гасоводни и нафтоводни системи, системи за хидрауличен и   пневматски транспорт, пречистителни системи, мелиоративни   системи
- проектирање, надзор при монтажа, пуштање во работа,   експлоатација и одржување на системи за автоматско управување
- проектирање, надзор при монтажа, пуштање во работа,   експлоатација и одржување на системи за компјутерско управување   со машини и процеси
- спроведување на прописи и испитувања, експертизи и вештачења   во областа на хидротехничките системи и системите за автоматско   управување
- менаџирање на трговски и сервисни организации од областа на   хидротехниката и автоматиката.
Основа на структурата на студиите: 
Студии за академски профил (4 години), дипломиран универзитетски инженер по машинство
студиска програма: АВТОМАТИКА И ФЛУИДНО ИНЖЕНЕРСТВО(АФЛ)

Р.б.
Подмодул
ECTS
I сем.
II сем.
III сем.
IV сем.
V сем.
VI сем.
VII сем.
VIII сем.
1
М1-1 Математика
21
8
8
5(I)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
М1-2 Компјутери
8
 
 
8 (II)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
М1-3 Електротехника и електроника
5
 
 
 
 
5(III)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
М1-4 Странски јазик
4
 
 
 
 
4(IV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
М1-5 Општ наставен предмет
1
 
 
 
 
1(V)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
М2-1 Механика
23
6
9(4+5)
 
 
 
 
8(VI)
 
 
 
 
 
 
7
М2-2 Машински материјали и заварување
13
8(4+4)
5(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
М2-3 ТЦ-8, МЕ-11, ОК/ЦАД- 8
23
8
 
 
7
4(VI)
 
 
4(VI)
 
 
 
 
9
М2-4 Механика на флуиди, хидраулични машини и компоненти
8
 
 
 
 
 
 
8
5(VI)
 
 
 
 
 
 
10
М2-5 Термодинамика и термотехнички машини и уреди
20
 
 
 
 
8
7(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
11
М2-6 Производно инженерство
5
 
 
 
 
 
 
5(VI)
 
 
 
 
 
 
 
 
12
М2-7 Индустриско инженерство и менаџмент
5
 
 
 
 
 
 
 
 
5(VI)
 
 
 
 
 
 
13
М2-8 Средства за транспорт
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5(VI)
 
 
 
 
14
М2-9 Автоматизација и автоматско управување
6
 
 
 
 
 
 
 
 
6(VI)
 
 
 
 
 
 
15
М3-1 Основни знаења од насоката
45
 
 
 
 
 
 
6
6
11 (5+6)
12 (6+6)
10(5+5)
16
М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10(X) (5+5)
10(X) (5+5)
10(VIII) (5+5)
17
М3-3 Пракса во индустрија, мали и средни претпријатија
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8(X)
 
 
18
М3-4 Дипломска работа
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
Вкупно кредити по семестар
240
30
30
30
30
30
30
30
30
 
 
Вкупно и подмодули по семестар
34
4
4
6
5
5
4
3
3
Предмети: 
Основа на структурата на студиите за академски профил (4 години)
дипломиран универзитетски инженер по машинство студиска програма
АВТОМАТИКА И ФЛУИДНО ИНЖЕНЕРСТВО (АФИ)


Наставни предмети во I семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1
M1-1 Математика 1
8
2
M2-1 Статика
6
3
M2-2 Машински материјали
4
4
M2-2 Технологии и испитување нa материјалите
4
5
M2-3 Инженерска графика
8

Наставни предмети во II семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
6
М1-1 Математика 2
8
7
М1-2 Компјутери и инженерско програмирање
8(II)
8
М2-1 Јакост 1
5
9
М2-1 Кинематика
4
10
М2-2 Заварување и заварени конструкции
5(VI)

Наставни предмети во III семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
11
M1-1 Нумеричка анализа
5(I)
12
M1-3 Електротехника и електроника
5(III)
13
M1-4 Странски јазик
4(IV)
14
М1-5 Општ наставен предмет 
1(V)
15
M2-3 Машински елементи 1
7
16
M2-5 Термодинамика 1
8

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
17
М2-3 Машински елементи во енергетиката
4(VI)
18
M2-4 Механика на флуиди
8
19
М2-5 Топлински машини
7(VI)
20
М2-6 Машини и обработка
5(VI)
21
M3-1 Компоненти на управување и автоматизација
6

Наставни предмети во V семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
22
М2-1 Динамика на енергетски машини
8(VI)
23
М2-5 Компресори
5(VI)
24
М2-7 Менаџмент на малиот бизнис
5(VI)
25
М2-9 Автоматско управување
6(VI)
26
М3-1 Струјнотехнички мерења и инструменти
6

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
27
М2-8 Средства за транспорт
5(VI)
28
М2-3 Основи на конструирање и CAD
4(VI)
29
М3-1 Хидраулични волуменски машини
5
30
М3-1 Основи на турбомашини
6
31
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
32
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VI семестар

1
М3-2 Системи за автоматско управување
5(X)
2
М3-2 Програмибилно мемориско управување
5(X)
3
М3-2 Компјутерско управување со машини и процеси
5(X)
4
М3-2 Управување со роботи
5(X)

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
33
М3-1 Динамика на објекти и процеси
6
34
М3-1 Хидраулични турбини и пумпи
6
35
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
36
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(X)
37
М3-3 Пракса во индустрија, мали и средни претпријатија
8(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VII семестар

1
М3-2 Динамика на флуиди со CFD методи
5(X)
2
M3-2 Хидроенергетски објекти и опрема
5(X)
3
М3-2 Гасоводни и нафтоводни системи
5(X)
4
М3-2 Отпадни флуиди и пречистителни станици
5(X)

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.
Наставни предмети
ECTS
38
M3-1 Регулација на хидраулични машини
5
39
М3-1 Хидрауличен и пневматски транспорт
5
40
М3-2 Продлабочени - специфични знаења од насоката
5(VIII)
41
М3-2 Продлабочени – специфични знаења од насоката
5(VIII)
42
М3-4 Дипломска работа
10(X)

Листа на изборни наставни предмети од листата на студиската програма во VIII семестар

1
М3-2 Проектирање на пумпи и пумпни станици 5(VIII)
2
М3-2 Проектирање на системи за хидрауличен и пневматски транспорт 5(VIII)
3
М3-2 Проектирање на роботски системи 5(VIII)
4
М3-2 Проектирање на системи за автоматизација 5(VIII)

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top