STRASS - Четврти повик

Оглас за набавка и печатење на промотивни материјали

Safe Cross-Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources (STRASS)

  • Рок за аплицирање до 19.02.2020 година

Оглас за набавка и печатење на промотивни материјали

за потребите на проектот

за потребите  на проектот Safe Cross-Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources (STRASS)”

за потребите на Машинскиот факултет при УКИМ Скопје. Огласот е отворен до 19.02.2020 година.

Референтен број: CN1-S.O 2.1-SC006/TD4

Машинскиот факултетот при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје објавува:

ПОКАНА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА И

печатење на промотивни материјали за потребите на проектот

за потребите на проектот Safe Cross-Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources (STRASS)”

 

Набавката ќе се спроведе во согласност со PRAG правилата за доделување на договор за јавни набавки на Европската Комисија. Комплетната тендерска документација е достапна во електронска форма на веб страната на Факултетот и може да ја превземете од тука

Истата содржи:

A. Инструкции за понудувачите

B. Драфт договор со посебни услови и анекси:

  1. Општи услови на договорот за јавна набавка
  2. Анекс I: основни услови и техничка спецификација
  3. Анекс II: финансиска понуда

Подетални информации за начинот на спроведување на постапката за јавна набавка на услуги од надворешни експерти се содржани во Прирачникот за спродевање на постапки за јавни набавки на Европската комисија или the Practical Guide and its annexes (PRAG), на следниот линк: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Однапред Ви благодариме на соработката и очекуваме да ја добиеме вашата понуда пред крајниот рок утврден во точка 2 од Инструкциите за понудувачите. Ве молиме да ја испратите на адресата и според барањата дадени во точка 10. Со поднесување на понуда ќе прифатите да добиете известување за исходот на постапката по електронски пат.

 

Скопје, 11.02.2020

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top