Моторни возила

Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: МОТОРНИ ВОЗИЛА (МВ)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

7

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински  материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

6

5.

М5

УКИМ - изборен предмет

3

6.

М5

Спорт и здравје

2

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

7.

М1

Математика 2

7

8.

М3

Јакост на материјалите

6

9.

М2

Машински материјали 2

6

10.

М3

CAD техники

6

11.

М5

УКИМ - изборен предмет

Физика

Основи на право на индустриска сопственост

Вештини на правилно пишување

5

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

12.

М1

Линеарна алгебра и векторска анализа

5

13.

М2

Механика 2

7

14.

М3

Производни технологии

6

15.

М3

Машински елементи

7

16.

М5

УКИМ - изборен предмет

Електротехника

Вовед во компјутерски науки

Електроника

5

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

17.

М4

Мотори со внатрешно согорување

5

18.

М3

Конструирање

5

19.

М2

Механика 3

Механика и динамика на материјални системи

Вибрации во машинство

Вибрации и бучава

5

20.

М3

Механика на флуиди

5

21.

М3

Термодинамика

5

22.

М1

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Нумерички методи

Основи на програмирање

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

23.

М4

Теорија на движење на моторните возила

5

24.

М4

Конструкција на моторните возила

5

25.

М4

Механички преносници

5

26.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Основи на мехатрониката

Техники на спојување

5

27.

М3

Системи и управување

5

28.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

3Д Моделирање и визуелизација

Анализа по методот на конечни елементи

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

29.

М4

Пресметка на моторните возила

5

30.

М4

Флуидни компоненти

5

31.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Уреди и опрема кај моторните возила

Проектирање и конструкција на моторните возила

5

32.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Рударски и градежни машини

Инженерска логистика

5

33.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 3)

Менаџмент на одржување

Логистика и снабдувачки синџири

Студија на работата

5

34.

М5

УКИМ - изборен предмет

Претприемништво и мал бизнис

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

35.

М4

Носечки конструкции

5

36.

М4

Автоматизација на системите кај моторните возила

5

37.

М4

Моделирање и симулација во автомобилското инженерство

5

38.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Современи погонски системи кај возила

Технички прописи и оцена на сообразност

5

39.

М6

Проект

5

40.

М6

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

41.

М4

Испитување на возила и машини

5

42.

М4

Дијагностика и одржување

5

43.

44.

М4

Изборен предмет (избор 2 од 4)

 

Интелигентни транспортни системи

Мехатронички системи кај возилата

Виртуелни постапки на проектирање

Теорија на движење во вонпатни услови

5

5

45.

М6

Дипломска работа

10

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top