Индустриско инженерство и менаџмент

Студиска програма (насока)
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ (ИИМ)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

7

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински  материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

6

5.

М5

УКИМ - изборен предмет

3

6.

М5

Спорт и здравје

2

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

7.

М1

Математика 2

7

8.

М3

Јакост на материјалите

6

9.

М2

Машински материјали 2

6

10.

М3

CAD техники

6

11.

М5

УКИМ - изборен предмет

Маркетинг

5

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

12.

М1

Веројатност и статистика

5

13.

М2

Механика 2

7

14.

М3

Производни технологии

6

15.

М3

Машински елементи

7

16.

М5

УКИМ - изборен предмет

Стратегиски менаџмент

5

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

17.

М4

Вовед во индустриското инженерство и менаџмент

5

18.

М3

Конструирање

5

19.

М2

Механика 3

Механика и динамика на материјални системи

Вибрации во машинство

Вибрации и бучава

5

20.

М3

Механика на флуиди

5

21.

М3

Термодинамика

5

22.

М1

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Нумерички методи

Основи на програмирање

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

23.

М4

Производни системи

5

24.

М4

Операциски истражувања 1

5

25.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Инженерска економика

Објектно ориентирано програмирање

5

26.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Менаџмент

Бази на податоци

5

27.

М3

Системи и управување

5

28.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Организациско однесување

Компјутерски поддржано инженерство (CAE)

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

29.

М4

Планирање и управување на производството

5

30.

М4

Студија на работата

5

31.

М4

Менаџмент на квалитетот

5

32.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Иновациски менаџмент

Автоматизација во производство

5

33.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Ергономија

Операциски истражувања 2

5

34.

М5

УКИМ - изборен предмет

Претприемништво и мал бизнис

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

35.

М4

Проектен менаџмент

5

36.

М4

Менаџмент со човечки ресурси

5

37.

М4

Проектирање информациски системи

5

38.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Менаџмент на технолошкиот развој

Одржливо производство

5

39.

М6

Проект

5

40.

М6

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

41.

М4

Менаџмент на технолошки иновации

5

42.

М4

Логистика и снабдувачки синџири

5

43.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Менаџмент на информациски системи

Менаџмент на развој на нови производи

5

44.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Моделирање и симулации на деловни процеси

Менаџмент на одржување

5

45.

М6

Дипломска работа

10

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top