Енергетика и екологија

Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: ЕНЕРГЕТИКА И ЕКОЛОГИЈА (ЕЕ)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

7

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински  материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

6

5.

М5

УКИМ - изборен предмет

3

6.

М5

Спорт и здравје

2

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

7.

М1

Математика 2

7

8.

М3

Јакост на материјалите

6

9.

М2

Машински материјали 2

6

10.

М3

CAD техники

6

11.

М5

УКИМ - изборен предмет

Физика

Основи на право на индустриска сопственост

Вештини на правилно пишување

5

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

12.

М1

Математичка анализа

5

13.

М2

Механика 2

7

14.

М3

Производни технологии

6

15.

М3

Машински елементи

7

16.

М5

УКИМ - изборен предмет

Електротехника

Вовед во компјутерски науки

Електроника

5

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

17.

М4

Хемија

5

18.

М3

Конструирање

5

19.

М2

Механика 3

Механика и динамика на материјални системи

Вибрации во машинство

Вибрации и бучава

5

20.

М3

Механика на флуиди

5

21.

М3

Термодинамика

5

22.

М1

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Нумерички методи

Основи на програмирање

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

23.

М4

Мотори и екологија

5

24.

М4

Технологии за енергетска конверзија

5

25.

М4

Динамика на флуиди и CFD

5

26.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Вовед во одржлив развој

Пренос на топлина

5

27.

М3

Системи и управување

5

28.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Техники на спојување

3Д Моделирање и визуелизација

Инженерско програмирање

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

29.

М4

Енергетски ефикасни објекти и системи за греење, вентилација и климатизација (ГВК)

5

30.

М4

Основи на турбомашини

5

32.

33.

М3

Изборен предмет (избор 3 од 6)

 

 

Мониторинг на квалитет на вода

Пречистување на отпадни води

Управување со хидраулични системи

Термички технологии за почисто производство

Технички гасови и компресорски станици

Процесна опрема

5

5

5

34.

М5

УКИМ - изборен предмет

Претприемништво и мал бизнис

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

35.

М4

Обновливи извори на енергија

5

36.

М4

Гасификациски системи

5

37.

М4

Хидроцентрали

5

38.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Програмибилни контролери

Менаџмент на отпад

5

39.

М6

Проект

5

40.

М6

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

41.

М4

Термоенергетски постројки и екологија

5

42.

М4

Оптимирање на енергетски системи

5

43.

44.

М4

Изборен предмет (избор 2 од 4)

 

Мониторинг и управување

Термичка анализа со CFD

Компјутерско термичко инженерство

Нуклеарни термоцентрали

5

5

45.

М6

Дипломска работа

10

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top