Материјали, заварување и конструктивно инженерство ПД

Постдимломски (магистерски) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 

 

 
Предлагач
ИНСТИТУТ ЗА ЗАВАРУВАЊЕИ ЗАВАРЕНИ КОНСТРУКЦИИ
 
Студиска програма
/Field of study
МАТЕРИЈАЛИ, ЗАВАРУВАЊЕ И КОНСТРУКТИВНО ИНЖЕНЕРСТВО (МЗКИ)
MATERIALS, WELDING AND STRUCTURAL ENGINEERING
 
Вид на програмата
 
Постдипломска универзитетска програма
 
Образовен степен (диплома)/ Diploma
 
Магистер по технички науки од областа на машинството
Master of Science in Mechanical Engineering
 
Идентификација на потребите и можностите за вработување
 
-   научно-образовни институции (факултети, школи,..)
-    научно-развојни институти од областа на материјалите, заварувањето и конструкциите
-    развојни оддели во големи, мали и средни фирми од металната индустрија
-    учество во развојни проекти на научни институции за развој во индустријата
-    инженеринг и консалтинг фирми,
-    проектирање и развој на технологии за заварување,
-    проектирање, изработка и монтажа на метални конструкции,
-    проектирање, производство и експлоатација на процесна опрема,
 
Основни компетенции на профилот:
 
-    развојно-истражувачки дејности од областа на материјалите, заварувањето и конструкциите,
-    високо научно ниво и пристап во проектирање, одобрување и ревизија на технологии за заварување,
-    високо научно ниво и пристап во проектирање и конструирање на заварени конструкции, носечки конструкции, процесна опрема и тенкоѕидни конструкции,
-    високо научно ниво и аналитичност во експертизи и вештачења во областа на материјалите, заварувањето и конструкциите,
-    високо научно ниво и пристап во анализата при испитувањето на материјали, заварени врски и конструкции,
-    менаџирање на мали, средни и големи фирми.

 

Основа на структурата на студиите: 

 

Структурата на постдипломските студииза студиската програма
МАТЕРИЈАЛИ, ЗАВАРУВАЊЕ И КОНСТРУКТИВНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
р.б.
Модул / Наставни предмети
ECTS
IX сем.
X сем.
1
М4     Математика и информатика
6
6 (XI)
 
2
М5-1  Основен изборен
6
6 (XII)
 
3
М5-2  Основен изборен
6
6 (XII)
 
4
М5-3  Основен изборен
6
6 (XII)
 
5
М5-4  Основен изборен
6
6 (XII)
 
6
М6-1  Специфичен изборен
6
 
6 (XIII)
7
М6-2  Специфичен изборен
6
 
6 (XIII)
8
М7     Магистарски труд
18
 
18
 
Вкупно кредити по семестар
60
30
30

 

Предмети: 

 

Изборни наставни предмети од модулот М4 во IX семестар:
Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1
6 (XI)
2
6 (XI)
3
6 (XI)
 
Изборни наставни предмети од напредните нивоа на основните знаења, IX сем.:
Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1
6 (XII)
2
6 (XII)
3
6 (XII)
4
6 (XII)
5
6 (XII)
6
6 (XII)
 
Изборни наставни предмети од напредните нивоа на специфичните знаења, X сем.:
Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1
6 (XIII)
2
М6 Експлоатациска сигурност и надежност на процесната опрема под притисок
6 (XIII)
3
6 (XIII)
4
6 (XIII)
5
6 (XIII)
6
6 (XIII)
7
6 (XIII)
8
6 (XIII)
9
6 (XIII)
 
Забелешки:
  • Правилата на студирање се исти како за додипломските универзитетски програми (4 г.).
§         Секој студент може да одбере најмногудо два наставни предмета од друга последипломска студиска програма на факултетот или надвор од него. Ако по оваа основа се бираат два наставни предмета, тие несмеат да бидат од ист модул.


 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top