Транспорт, механизација и логистика

Студиска програма (насока)
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: ТРАНСПОРТ, МЕХАНИЗАЦИЈА И ЛОГИСТИКА (ТМЛ)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

7

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински  материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

6

5.

М5

УКИМ - изборен предмет

3

6.

М5

Спорт и здравје

2

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

7.

М1

Математика 2

7

8.

М3

Јакост на материјалите

6

9.

М2

Машински материјали 2

6

10.

М3

CAD техники

6

11.

М5

УКИМ - изборен предмет

Физика

Основи на право на индустриска сопственост

Вештини на правилно пишување

5

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

12.

М1

Линеарна алгебра и векторска анализа

5

13.

М2

Механика 2

7

14.

М3

Производни технологии

6

15.

М3

Машински елементи

7

16.

М5

УКИМ - изборен предмет

Електротехника

Вовед во компјутерски науки

Електроника

5

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

17.

М4

Мотори со внатрешно согорување

5

18.

М3

Конструирање

5

19.

М2

Механика 3

Механика и динамика на материјални системи

Вибрации во машинство

Вибрации и бучава

5

20.

М3

Механика на флуиди

5

21.

М3

Термодинамика

5

22.

М1

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Нумерички методи

Основи на програмирање

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

23.

М4

Носечки конструкции

5

24.

М4

Механички преносници

5

25.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Моторни возила

Надежност и ефективност на техничките системи

5

26.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Техники на спојување

Анализа по методот на конечни елементи

5

27. М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Основи на енергетика

Основи на мехатроника

 

27.

М3

Системи и управување

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

28.

М4

Рударски и градежни машини

5

29.

М4

Машини за цикличен транспорт

5

30.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Проектирање на носечки конструкции и надградби

Внатрешен транспорт и складишта

5

31.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Технологии на заварување

Сензори, актуатори и процесори

5

32.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Ергономија

Менаџмент на квалитетот

5

33.

М5

УКИМ - изборен предмет

Претприемништво и мал бизнис

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

34.

М4

Машини за континуиран транспорт

5

35.

М4

Земјоделски машини

5

36.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Проектирање уреди за механизација

Проектирање на логистички системи

5

37.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 3)

Хидраулични волуменски машини

Термички машини и уреди

Компресори и постројки

5

38.

М6

Проект

5

39.

М6

Пракса

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

40.

М4

Инженерска логистика

5

41.

М4

Дијагностика и одржување

5

42.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Проектирање машини за транспорт и претовар

Жичари

5

43.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Менаџмент на одржување

Механика на роботи

5

44.

М6

Дипломска работа

10

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top