Термичко инженерство

Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: ТЕРМИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО (ТИ)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

7

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински  материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

6

5.

М5

УКИМ - изборен предмет

3

6.

М5

Спорт и здравје

2

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

7.

М1

Математика 2

7

8.

М3

Јакост на материјалите

6

9.

М2

Машински материјали 2

6

10.

М3

CAD техник

6

11.

М5

УКИМ - изборен предмет

Физика

Основи на право на индустриска сопственост

Вештини на правилно пишување

5

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

12.

М1

Математичка анализа

5

13.

М2

Механика 2

7

14.

М3

Производни технологии

6

15.

М3

Машински елементи

7

16.

М5

УКИМ - изборен предмет

Електротехника

Вовед во компјутерски науки

Електроника

5

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

17.

М4

Термички мерења

5

18.

М3

Конструирање

5

19.

М2

Механика 3

Механика и динамика на материјални системи

Вибрации во машинство

Вибрации и бучава

5

20.

М3

Механика на флуиди

5

21.

М3

Термодинамика

5

22.

М1

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Нумерички методи

Основи на програмирање

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

23.

М4

Пренос на топлина

5

24.

М4

Хидраулични машини и компоненти

5

25.

М4

Компресори и постројки

5

26.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Процесна техника

Сушилници

5

27.

М3

Системи и управување

5

28.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 4)

Основи на енергетика

Конструкција на моторните возила

Техники на спојување

Компјутерски поддржано инженерство (CAE)

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

29.

М4

Мотори со внатрешно согорување

5

30.

М4

Котелски постројки

5

31.

М4

Ладилна техника

5

32.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Психрометрија

Технички гасови и компресорски станици

5

33.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 4)

Регулација на хидраулични машини

Рударски и градежни машини

Дизајн на носечки конструкции

Безбедносно инженерство

5

34.

М5

УКИМ - изборен предмет

Претприемништво и мал бизнис

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

35.

М4

Парни и гасни турбини

5

36.

М4

Греење и климатизација

5

37.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Дизајн и тјунирање мотори

Ладилни системи и топлински пумпи

5

38.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Менаџмент на отпад

Обновливи извори на енергија

5

39.

М6

Проект

5

40.

М6

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

41.

М4

Термоенергетски постројки

5

42.

М4

Компјутерско термичко инженерство

5

43.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Системи за далечинско греење и ладење

Нуклеарни термоцентрали

5

44.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Регулација на термички системи

Термичка анализа со CFD

5

45.

М6

Дипломска работа

10

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top