Мехатроника

Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: МЕХАТРОНИКА (МХТ)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

7

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински  материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

6

5.

М5

УКИМ - изборен предмет

3

6.

М5

Спорт и здравје

2

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

7.

М1

Математика 2

7

8.

М3

Јакост на материјалите

6

9.

М2

Машински материјали 2

6

10.

М3

CAD техники

6

11.

М5

УКИМ - изборен предмет

Физика

Основи на право на индустриска сопственост

Вештини на правилно пишување

5

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

12.

М1

Математичка анализа

5

13.

М2

Механика 2

7

14.

М3

Производни технологии

6

15.

М3

Машински елементи

7

16.

М5

УКИМ - изборен предмет

Електротехника

Вовед во компјутерски науки

Електроника

5

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

17.

М4

Дигитална и индустриска електроника

5

18.

М3

Конструирање

5

19.

М2

Механика 3

Механика и динамика на материјални системи

Вибрации во машинство

Вибрации и бучава

5

20.

М2

Механика на флуиди

5

21.

М3

Термодинамика

5

22.

М1

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Нумерички методи

Основи на програмирање

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

23.

М4

Основи на мехатрониката

5

24.

М4

Инженерско програмирање

5

25.

М4

Персонални и ад-хок мрежи

 

26.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 3)

Програмибилни контролери

Применета статистика

Анализа по методот на конечни елементи

5

27.

М3

Системи и управување

5

28.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 3)

Термички машини и уреди

Конструкција на моторните возила

Компјутерски интегрирани процеси (CIP)

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

29.

М4

Принципи и апликации во мехатрониката

5

30.

М4

Моделирање и симулации на механички системи

5

31.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Механизми во мехатрониката

Структурно програмирање

5

32.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 3)

Планирање и управување на производството

Иновациски менаџмент

Менаџмент на развој на нови производи

5

33.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Флуидни компоненти

Мотори со внатрешно согорување

5

34.

М5

УКИМ - изборен предмет

Претприемништво и мал бизнис

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

35.

М4

Мехатронички системи

5

36.

М4

Мерење и обработка на сигнали

5

37.

М4

Енергетска електроника

5

38.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 3)

Управување со динамички системи

Автоматизација на системите кај моторните возила

Динамика на флуиди и CFD

5

39.

М6

Проект

5

40.

М6

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

41.

М4

Проектирање на мехатронички системи

5

42.

М4

Механика на роботи

5

43.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Паметни системи и структури

Микро електро-механички системи

5

44.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 3)

Конструирање на мехатронички модули

Реално-временски системи и симулации

Нумерички управувани машини

5

45.

М6

Дипломска работа

10

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top