Индустриски дизајн

Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН (ИНД)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

7

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински  материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

6

5.

М5

УКИМ - изборен предмет

3

6.

М5

Спорт и здравје

2

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

7.

М1

Математика во 3Д

7

8.

М3

Јакост на материјалите

6

9.

М4

Дизајнерски техники

6

10.

М3

CAD техники

6

11.

М5

УКИМ - изборен предмет

Претприемништво и мал бизнис

5

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

12.

М4

Скицирање

5

13.

М2

Механика 2

7

14.

М3

Машински елементи

7

15.

М3

Производни технологии

6

16.

М5

УКИМ - изборен предмет

Електротехника

Вовед во компјутерски науки

Електроника

5

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

17.

М4

Индустриски дизајн

5

18.

М4

Прототипирање

5

19.

М4

Графички дизајн

5

20.

М4

Градба на производите

5

21.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Дизајнерски материјали

Современи материјали и површински третман

5

22.

М1

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Основи на програмирање

Нумерички методи

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

23.

М4

Ергономија на производи

8

24.

М4

Производи од пластика

7

25.

М4

3Д Моделирање и визуелизација

5

26.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Анализа по методот на конечни елементи

Инженерска економика

5

27.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 4)

Конструкција на моторните возила

Обновливи извори на енергија

Безбедност во индустријата

Основи на мехатрониката

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

28.

М4

Процес на дизајнирање

8

29.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Дизајн на ентериери

Дизајн на опаковки

7

30.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Виртуелни модели и симулации

Уреди и опрема кај моторните возила

5

31.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Дизајн на метални производи

Вовед во индустриското инженерство и менаџмент

5

32.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Сензори, актуатори и процесори

Технологија на обработка со деформација

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

33.

М4

Развој на нови производи

8

34.

М4

Еко-дизајн

7

35.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Дизајн на возила

Дизајн на машини и апарати

5

36.

М6

Проект

5

37.

М6

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

38.

М4

Истражување во дизајнот

8

39.

М4

Анимација

7

40.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Дизајн на WEB страници

Интелигентни транспортни системи

5

41.

М6

Дипломска работа

10

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top