Чалоска Јасмина

Фотографија: 
Академски ранг: 
Редовeн професор
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

CV Македонски

CV English

Телефон: 
+389 (0)2 3099 278
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
jasmina.chaloska@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Име и презиме:

 

Јасмина Чалоска

Образование:

1982 - 1987

дипломиран машински инженер, Машински факултет - Скопје

 

1989 - 1993

магистер на технички науки, Машински факултет - Скопје

 

1997 - 2002

доктор на технички науки, Машински факултет - Скопје

Вработување:

 

1987-1994

1994-2003

2003-2007

2007-2012

2012 -

 

помлад асистент, Машински факултет – Скопје

асистент, Машински факултет - Скопје

доцент, Машински факултет – Скопје

вонреден професор, Машински факултет – Скопје

редовен професор, Машински факултет – Скопје

Настава:

 

додипломски студии: (предавања и/или вежби)

Производни и услужни процеси; Деловна информатика; Производни технологии со обликување; Неконвенционални методи на обработка; Технологии на обработка со пластична деформација; Моделирање процеси од пластична обработка; Алати за пластична деформација; Ергономија; Медицинско инженерство; Практика

постдипломски студии:

Современи технологии на пластичноста и алати; Моделирање и симулација на постапки со обликување; Конструкција на алати за полимери; Ергономија; Корпоративна општествена одговорност

 

Научен интерес:

 

Теорија на пластичност; Моделирање на алати и технологии со пластична деформација; Конструкција на алат; Виртуелно инженерство; Ергономија; Безбедност и здравје при работа

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top