Цицонков Ристо

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

E-mail: 
ristoci@ukim.edu.mk, risto.ciconkov@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Образование:

1964 - 1968: Гимназија “Раде Јовчевски Корчагин”

1968 - 1970: Елактро-машински факултет, машински отсек

1978 - 1982: Магистер по машински науки, Машински факултет - Скопје

1982 - 1986: Доктор на технички науки, Машински факултет - Скопје

1999: Certificate of training the trainers, Ellis Training Centre, Cuffley (UK)

 

Член на Извршниот Комитет на IIR (International Institute of Refrigeration), Paris

Член на Commission B2: Refrigerating equipment - IIR
Член на Commission E2: Heat pumps, energy recovery - IIR

Член на ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers)

Член на EURAMMON (European Association for Refrigeration with Natural Refrigerants)

 

 

Стручна биографија:

1974 - 1976:  Проектант во Рудници и железарница “Скопје”

1976 - сега: Вработен на Машинскиот факултет - Скопје првин како асистент, а потоа како

                   наставник за ладилна техника и предмети од областа на термотехниката

 

1978 - сега: Раководител на Лабораторијата за ладилна техника и компресори

 

1986 - 1990: Главен уредник на Зборник на трудови на Машински факултет - Скопје

 

1988 - 1990: Консултант, “Хепос” - МЗТ Скопје

 

1989 - 2000: Уредник на “Информатор” на Друштвото на термичарите на Македонија

 

1990:           Визитинг професор на Техничкиот универзитет на Данска

 

1994 - 2008: Учество со свој штанд на саемот IKK (International Kälte Klima), сега Chillventa, во

                   Нирнберг - Германија, каде се презентираат компјутерски програми од областа на

                   ладилна техника, климатизација и топлински пумпи.

 

1997 - 2000: Национален експерт за редукција на CFC флуидите, за заштита на озонската

                   обвивка, во соработка со UNIDO и Министерството за животна средина

 

1997 - 2001: Главен експерт за проектот “Управување со ладилните флуиди во Македонија”

                   во соработка со UNIDO и Министерството за животна средина

 

2000:           "Ellis Training Centre", Cuffley, England (диплома за "Training the Trainers")

 

2002 - 2003: Главен уредник на Првиот Национален Извештај на Република Македонија кон

                   Рамковната конвенција на Обединетите Нации за климатски промени

 

2004:           Номиниран за меѓународен консултант на UNEP (United Nation Environment

                   Programme)

 

2005:           Номиниран за меѓународен консултант на UNIDO (United Nation Industrial Development                    Organization)

2005-2009    Претседател на Организациониот комитет на Меѓунарадна конференција за

                   амонијачна ладилна технологија, во заедничка организација со IIR - Paris

 

2007:           Рецензент на списанијата "Energy and Buildings" и "Int. Journal of Refrigeration" што ги издава Elsevier.

 

File attachments : 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top