Термичко Инженерство ПД

Постдимломски (магистерски) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 

Предлагач
ИНСТИТУТ ЗА ТЕРМОТЕХНИКА И ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА
 
Студиската програма
/ Field of study
ТЕРМИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО (ТИ)
THERMAL ENGINEERING
 
Вид на програмата
Постдипломска универзитетска програма
 
Образовен степен
(диплома) / Diploma
Магистер по технички науки од областа на машинството
Master of Science in Mechanical Engineering
 
Идентификација
на потребите и
можностите
за вработување
-         истражување, аналитика, управување и раководење со термички постројки и системи,
-         менаџмент со термички постројки и системи,
-         проектирање, изградба и експлоатација на термички машини и постројки,
-         експертиза, техничка контрола и инспекција при изградбата на термички постројки и системи,
-         заштита на животната средина.
 
Основни компетенции на профилот:
-         истражување и анализа на изворите на енергија, начините за трансформација и нејзино ефикасно користење,
-         истражување, проектирање, конструирање и експлоатација на термички машини и постројки,
-         прописи и испитувања на термичките машини и постројки,
-         техничка контрола и инспекција при изградбата на термички постројки и системи,
-         експертизи и вештачења во областа на термичките машини и постројки,
-         прописи и мерки за заштита на животната средина.
 

 

Основа на структурата на студиите: 

 

Структура на постдипломските студии за студиската програма
ТЕРМИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО
 
р.б.
Модул / Предмети
ECTS
IX сем.
X сем.
1
М4     Математика и информатика
6
6  (XI)
 
2
М5-1  Основен изборен
6
6 (XII)
 
3
М5-2  Основен изборен
6
6 (XII)
 
4
М5-3  Основен изборен
6
6 (XII)
 
5
М5-4  Основен изборен
6
6 (XII)
 
6
М6-1  Специфичен изборен
6
 
6 (XII)
7
М6-2  Специфичен изборен
6
 
6 (XII)
8
М7     Магистарски труд
18
 
18
 
Вкупно кредити по семестар
60
30
30

 

Предмети: 

 

Изборни наставни предмети од модулот М4 во IX семестар:
Р.б.
Предмет
ECTS
1.       
6 (XI)
2.       
6 (XI)
3.       
6 (XI)
 
Изборни наставни предмети од напредните нивоа на основните знаења, IX сем. :
Р.б.
Предмет
ECTS
1.       
6 (XII)
2.       
6 (XII)
3.       
6 (XII)
4.       
6 (XII)
5.       
6 (XII)
6.       
6 (XII)
 
Изборни наставни предмети од напредните нивоа на специфичните знаења, X сем.:
Р.б.
Предмет
ECTS
1.       
6 (XIII)
2.       
6 (XIII)
3.       
6 (XIII)
4.       
6 (XIII)
5.       
6 (XIII)
6.       
6 (XIII)
7.       
6 (XIII)
8.       
6 (XIII)
9.       
6 (XIII)
 
Забелешки:
·         Правилата на студирање се исти како за додипломските универзитетски програми (4 години).
·        Секој студент може да одбере најмногу до два наставни предмета од друга постдипломска студиска програма на факултетот или надвор од него. Ако по оваа основа се бираат два наставни предмета, тие не смеат да бидат од ист модул.
 

 

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top