Стефанова Љубица

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 295
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
ljubica.stefanova@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

Родена на 6.06.1947 год. Во Скопје

Образование:
1971 Дипломиран електро-инженер,
Електро-Машински факултет,
Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија

Дипломска работа:
Синтеза на регулиран систем од трети ред со PI и II регулатор.
1974 Специјалист по Нумеричка математика,
Математички институт со нумерички цантар,
Универзитет " Св. Кирил и Методиј ",Скопје, Македонија.

Специјалистичка работа:
Одредување на квадратурни формули со Јакобиеви тежински функции.
1987 Магистар по математика, Природно-математички факултет,Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија.

Магистерска работа:
Врски меѓу класичните ортогонални полиноми.
1998 Доктор по технички науки, Машински факултет,
Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје.

Докторска работа:
Нелинеарни системи со импулсно нарушување.

Вработување:
1999 - Доцент, Машински факултет, Скопје
1984-1999 Асистент во Одделот за математика и информатика, Машински факултет, Скопје
1976-1984 Асистент-Математички факултет, Скопје
1971-1976 Стручен соработник- Математички институт
со нумерички центар, Скопје

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top