Петрушевска Љубица

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 215
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
ljubica.petrushevska@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

 
Образование:
1965 - 1970  Дипломиран инженер технолог, Технолошко-металуршки факултет - Скопје
1975 - 1978  Магистер по технички науки, Fakultete za naravoslovje in tehnologijo - Љубљана, Р. Словенија
1984 - 1989  Доктор по технички науки, Машински факултет - Скопје
 
Вработување:
1970 - 1973  Стручен соработник, Центар за примена на радиоизотопи - Скопје
1973 - 1977  Асистент, Технолошко-металуршки факултет - Скопје
1977 - 1992  Асистент, Машински факултет - Скопје
1992 - 1997  Доцент, Машински факултет - Скопје
1997 - 2002  Вонреден професор, Машински факултет - Скопје
2002 -            Редовен професор, Машински факултет - Скопје
 
Научен интерес:
Термодинамика. Технички материјали. Горива. Екологија. Процесна техника. Хемиско инженерство.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top