Мицкоски Иван

Фотографија: 
Академски ранг: 
Професори во пензија
Основни податоци
Контакт: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 
+389 (0)2 3099 236
Телефакс: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
ivan.mickoski@mf.edu.mk
Биографија
Биографија: 

 

Образование:

1968-1974 Додипломски студии, Дипломиран машински инженер Машински Факултет, Скопје.

1976-1982 Магистерски студии, Магистар по машински науки, Машински Факултет, Скопје.

1983-1986 Докторат, Доктор по машински науки, Машински Факултет, Скопје.

 

Вработување:

1974-1987 Научен работник во РО ХЕПОС при МЗТ Главен конструктор во РО Сопирачки при МЗТ Главен инженер во РО Сопирачки при МЗТ Шеф на контрола на МЗТ

1987-1989 Асистент, Институт за Механика, Машински Факултет, Скопје.

1989-1994 Доцент, Институт за Механика, Машински Факултет, Скопје.

1989-1994 Вонреден Професор, Институт за Механика, Машински Факултет, Скопје.

1994- Редовен Професор, Институт за Механика, Машински Факултет, Скопје.

 

Научно-истражувачка работа:

 

Главен интерес во истражувањето:

Лостови механизми, Проектирање и оптимизација на лостови механизми, Оптимизација на лостови механизми, Кинематичка и динамичка анализа и синтеза на лостовите механизми, Динамика на механизмите и машините, Развивање на софтверски пакети за синтеза и оптимизација на механизмите, Проектирање и симулации на мехатронички ситеми.

 

 

Признанија и награди:

 

 

 

1980–Награда за најуспешни иновации, Совет на сојузот на синдикатите на Македонија, Скопје;

1980–Признание, МАКИНОВА 80, Скопје;

1980–Признание, 8. Jugoslavenske izlozbe izuma, tehnicih unapredzenja i noviteta, Rijeka 80, Rijeka Hrvatska; 1980–Благодарница, Сојуз на пронаоѓачите и авторите на технички унапредувања на СР Македонија, Скопје;

1980–Медал на трудот, Претседателство на СФРЈ - Канцеларија за ордени, Белград Србија;

1981–Награда “13ти – Ноември”, Град Скопје, Скопје;

1982–Сребрена плакета, МАКИНОВА 82, Скопје;

1983–Диплома, Сојуз на пронаоѓачите и авторите на технички унапредувања на СР Македонија, Скопје;
1983–Награда за најуспешни иновации, Совет на сојузот на синдикатите на Македонија, Скопје;

1986–Златна плакета, СОЗТ МЗТ, Скопје;

1986–Награда за најуспешни иновации, Совет на сојузот на синдикатите на Македонија, Скопје;

1986–Диплома, МАКИНОВА 86, Скопје;

1987–Златна плакета, МАКИНОВА 87, Скопје;

1988–Диплома, МАКИНОВА 88, Скопје;

1989–Благодарница, МАКИНОВА 89, Скопје;

1989–Благодарница, РО Дојранско Езеро – ООЗТ МИНД, Нов Дојран;

1989–Награда за најуспешен пронајдок во 1989, Авторска агенција за СР Македонија, Скопје;

1989–Првомајска награда на трудот, Председател на Председателството на СФРЈ, Белград Србија;

1996–Златен медал, Exhibition of Invention, Research and Innovation, INTELLECT, Sofia Bulgaria;

1996–Сребрен медал, EUREKA 96, Brussels Belgium;

1998–Златен медал, Salon Mondial des Techniques de Innovation et de L’Invention dans le Domaine de L’EAU, Casablanca Morocco;

1999–Сребрен медал, EUREKA 99, Brussels Belgium;

1999–Сребрена плакета, Сојуз на пронаоѓачите и авторите на технички унапредувања на Р Македонија, Скопје; 1999–Благодарница, Машински факултет, Скопје;

2000–Диплома, Стопанска комора на Македонија, Скопје;

2006–Златен медал, IENA 06, Nurnberg Germany;

2006–Патент на годината 2006, Државен завод за индустриска сопственост на Р Македонија, Скопје;

 

Дополнителна ангажираност:

 

Учесник во рамките на заедничкиот проект финансиран од DAAD, а ги опфаќа Машинските Факултети од Скопје, Софија, Ниш, Будимпешта и Илменау (СР Германија) со наслов: “Mechatronics”; Во периодот од 2000 до денес ја извршува функцијата продекан за финансии при Машинскиот факултет Скопје; Во периодот од 2002 до 2006 бил в.д. директор на ЦИРКО при МФС и бил Преседател на друштвото за Механика на Македонија.

 

Познавање на компјутерски пакети:

 

Word, Excel, Power Point, AutoCAD, MATLAB/Simulink и слично.

 WINDOWS 95, 98, 2000, XP, WINDOWS NT, 7

 

Познавање на странски јазици:

Француски, Англиски, Руски, Српски, Бугарски и Германски

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top