ИЗВЕШТАЈ од спроведениот Конкурс за избор на идејно решение за лого на Машински факултет - Скопје

И З В Е Ш Т А Ј

од спроведениот Конкурс за избор на идејно решение за лого на Машински факултет - Скопје

Комисијата за распишување конкурс, организирана според одлука бр. 02-2112/1 од 25.10.2019 година го распиша конкурсот за избор на идејно решение за лого на Машинскиот факултет – Скопје. На Конкурсот од Машинскиот факултет Скопје, објавен на 18.12.2018 година во Нова Македонија и на web страната на факултетот, беа пристигнати 26 предлози за заштитни знаци. Рокот за поднесување документи беше до 25.02.2019 година.

Комисијата одржа состаноци на 27.02.2019 и 04.03.2019. Сите предлози беа оценети според претходно усвоената процедура, бр. 03-400/1 од 21.02.2019 година. Во прилог на овој извештај е и сумарната табела со поени од евалуираните предлози.

Според евалуацијата направена после отворањето на предлозите, Комисијата ги предлага следните решенија да бидат наградени:

Место

Име на предлагач

Шифра (од предлагачот)

Награда (ден)

I место

Brandunion

MFS_LOGO_01

42 000,00

II место

Симона Ничева

МФС Лого редизајн 1

12 000,00

III место

Бојан Каранаков и Зоран Рунчев

РУ-Б02019

6 000,00

Комисијата посвети дополнително време и внимание за анализа на овие три предлози. Анализите вклучуваа инспирација за графичкото решение, искористеноста на боите во предлог, како и можностите за нивно адаптирање во нашите секојдневни документи и дополнителни материјали.

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.ukim.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top