Автоматизација и управувачки системи

Студиска програма (насока)
Основа на структурата на студиите: 
Предмети: 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: АВТОМАТИЗАЦИЈА И УПРАВУВАЧКИ СИСТЕМИ (АУС)

 

Наставни предмети во I семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

1.

М1

Математика 1

6

2.

М2

Механика 1

6

3.

М2

Машински материјали 1

6

4.

М2

Инженерска графика

8

5.

М2

Вовед во машинство

4

 

Наставни предмети во II семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

6.

М1

Математика 2

6

7.

М3

Јакост на материјалите

6

8.

М2

Машински материјали 2

6

9.

М3

CAD техники

6

10.

М5

Претприемаштво и мал бизнис

6

 

Наставни предмети во III семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

12.

М1

Математичка анализа

6

13.

М2

Механика 2

6

14.

М2

Производни технологии

6

15.

М2

Машински елементи

6

16.

М2

Електротехника

6

 

Наставни предмети во IV семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

16.

М1

Основи на програмирање

5

17.

М2

Механика 3

5

18.

М2

Конструирање

5

19.

М2

Термодинамика

5

20.

М2

Механика на флуиди

5

21.

М4

Сензори, актуатори и процесори

5

 

Наставни предмети во V семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

22.

М4

Системи и управување

5

23.

М4

Автоматизација на машини и процеси

5

24.

М4

Хидраулични волуменски машини

5

25.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Термички машини и уреди

Основи на мехатрониката

5

26.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Инженерско програмирање

Техники на спојување

5

27.

М3

Изборен предмет (избор 1 од 3)

Автоматизација во производството

Автономни возила

Мехатронички системи

5

 

Наставни предмети во VI семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

28.

М4

Хидраулични и пневматски компоненти за индустрија 4.0

5

29.

М4

Динамика на објекти и процеси

5

30.

М4

Реално-временски системи и симулации

5

31.

М4

Струјнотехнички мерења

5

32.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Мониторинг на квалитет на вода

Пречистување на отпадни води

5

33.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Основи на турбомашини

Регулација на хидраулични машини

5

 

Наставни предмети во VII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

34.

М4

Програмибилни контролери

5

35.

М4

Хидроцентрали

5

36.

М4

Управување со динамички системи

5

37.

М4

Дигитални управувачки системи

5

38.

М5

Проект

5

39.

М5

Пракса

5

 

Наставни предмети во VIII семестар

Р.б.

Модул

Наставни предмети

ECTS

40.

М4

Управување со роботи

5

41.

М4

Мониторинг и управување

5

42.

М4

Управување со хидраулични ситеми

5

43.

М4

Изборен предмет (избор 1 од 2)

Компјутерско управување со машини и процеси

Управување со погони

5

44.

М5

Дипломска работа

10

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Руѓер Бошковиќ бр.18
1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3099-200
Факс: + 389 2 3099-298
Е-пошта: contact@mf.edu.mk

Follow us

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top