Организација

Д-р Дарко Данев, ред. проф.,
Декан
 

Д-р Бојан Јованоски, доцент,
Продекан за наставна дејност

 

Д-р Виктор Гаврилоски, ред. проф.,
Продекан за финансиско и материјално работење

 

Д-р Никола Тунески, ред. проф.,
Продекан за меѓународна соработка, наука и развој

 

Сузана Насковска, дипл. правник,
Секретар

Членови на деканатска управа се: деканот, продеканите, раководителите на институти и оделот и преставник од студентите. Во работата на факултетската управа учествува и секретарот на факултетот без право на одлучување.

 

Д-р Дарко Данев, ред. проф.,
Декан

Д-р Бојан Јованоски, доцент,
Продекан за наставна дејност

Д-р Виктор Гаврилоски, ред. проф.,
Продекан за финансиско и материјално работење

Д-р Никола Тунески, ред. проф.,
Продекан за меѓународна соработка, наука и развој

Д-р Јасмина Чалоска, ред. проф.,
Раководител на институт за производно машинство
  
Д-р Софија Сидоренко, ред. проф.,
Раководител на институт за машински конструкции,
механизациони машини и возила
   
Д-р Доне Ташевски, ред. проф.,
Раководител на институт за термичко инженерство
   
Д-р Звоникир Костиќ, ред. проф.,
Раководител на институт за хидраулично инженерство и автоматика
  
Д-р Јован Гочев, ред. проф.,
Раководител на институт за заварување и заварени конструкции
  
Д-р Даме Коруноски, ред. проф.,
Раководител на институт за механика
  
Д-р Душан Чакмаков, ред. проф.,
Раководител на оддел за математика и информатика

 • Институт за производно инженерство и менаџмент
   
 • Институт за машински конструкции, механизациони машини и возила
   
 • Институт за термичко инженерство
   
 • Институт за хидраулично инженерство и автоматика
   
 • Институт за заварување и заварени конструкции
   
 • Институт за механика
   
 • Оддел за математика и информатика

 

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top