Lazarevska Ana

Photo: 
Academic ranks: 
Assistant professor
Основни податоци
Contact info: 

Машински факултет,Карпош II б.б., П. фах 464, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

------------------------------------------------------
Термини за консултации кај доц д-р Ана Лазаревска
во текот на августовско-септемвриската сесија 2016-2017 се

вторник 15.00 - 16.00h
четврток 11.00- 12.00h

------------------------------------------------------

Термини за консултации кај доц д-р Ана Лазаревска
во текот на летниот семестар 2016-2017 се

понеделници 10:00-11:00 ч.
четвртоци 15.00 - 16.00 ч. 
четвртоци 16.00-18.00 ч. корекциски (консултациски) термин за предметот Основи на Енергетика (224)
------------------------------------------------------
 
 
Контакт преку e-mail so доц. д-р Ана Лазаревска, во врска со сите прашања околу предметите за кои е одговорна доц. д-р Ана Лазаревска, е преку e-mail адресата ana.lazarevska.mfs@gmail.com
Притоа, во "subject" линијата потребно е да се напише кратенката на името на предметот, на пр.
 
HHM - Хидраулика и хидраулични машини
HPT - Хидрауличен и пневматски транспорт
PSHPT - Проектирање на системи за хидрауличен и пневматски транспорт
HM - Хидромеханика
Praksa - Пракса
итн.
 
потоа следи запирка, па името и презимето на студентот/студентката, запирка, бројот на индекс
За предметот HHM потребно е и да се наведе насоката после бројот на индекс, одвоена со запирка.
Сето ова да се напише во латинична поддршка.
 
Пример е даден подолу.
 
HHM, Stojan Stojkov, P123, IND
 
Ако користите било која друга моја e-mail адеса и ако ги нема овие минимум податоци во пораката, го задржувам правото да не одговорам на e-mailot, или одговор може ќе добиете после подолго време, затоа што наведената адреса: ana.lazarevska.mfs@gmail.com е креирана само за работи поврзани со студентите и предметите за кои сум задолжена, за нивно полесно менаџирање.
 
Предметен наставник
 
доц. д-р Ана Лазаревска
 
 
 
 
Phone: 
+389 (0)2 3099 229
Fax: 
+389 (0)2 3099 298
E-mail: 
ana.lazarevska@mf.edu.mk; lazana@mt.net.mk
Биографија
Биографија: 
 CV mkd199.6 KB
 CV eng153.71 KB

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top