Производно Инженерство ПД

Постдимломски (магистерски) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 

Предлагач
ИНСТИТУТ ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО
 
Студиската програма
/ Field of study
ПРОИЗВОДНО ИНЖЕНЕРСТВО (ПИ)
MANUFACTURING ENGINEERING
 
Вид на програмата
Постдипломска универзитетска програма
 
Образовен степен
(диплома) / Diploma
Магистер по технички науки од областа на машинството
Master of Science in Mechanical Engineering
 
Идентификација
на потребите и
можностите
за вработување
-         во развојните и истражувачките единици во претпријатијата
-         во високошколските институции и научно-истражувачките институти
-         во јавниот сектор во специјализираните делови кои се занимаваат со областа на студиите (енергетика, екологија, образование и наука, економија, финансии и други)
-         меѓународни владини и невладини организации
 
Основни компетенции на профилот:
-         организација и реализација на комплексни истра-жувања, воглавно од областа на металната индустрија
-         реализација на истражувања сврзани со развојните програми во претпријатијата
-         дефинирање научно-истражувачки проекти
-         учество во научно-истражувачки проекти
-         учество во меѓународни истражувачки проекти
 
 

 

Основа на структурата на студиите: 

 

Структура на постдипломските студии за студиската програма
ПРОИЗВОДНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
р.б.
Модул / Наставни предмети
ECTS
IX сем.
X сем.
1
М4     Математика и информатика
6
6 (XI)
 
2
М5-1 Основен изборен
6
6 (XII)
 
3
М5-2 Основен изборен
6
6 (XII)
 
4
М5-3 Основен изборен
6
6 (XII)
 
5
М5-4 Основен изборен
6
6 (XII)
 
6
М6-1 Специфичен изборен
6
 
6 (XIII)
7
М6-2 Специфичен изборен
6
 
6 (XIII)
8
М7     Магистарски труд
18
 
18
 
Вкупно кредити по семестар
60
30
30

 

Предмети: 

 

Изборни наставни предмети од модулот М4 во IX семестар:
Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1.       
6 (XI)
2.       
6 (XI)
3.       
6 (XI)
 
Изборни наставни предмети од напредните нивоа на основните знаења, IX сем. :
Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1.       
6 (XII)
2.       
6 (XII)
3.       
6 (XII)
4.       
6 (XII)
5.       
6 (XII)
6.       
6 (XII)
 
Изборни наставни предмети од напредните нивоа на специфичните знаења, X сем.:
 
Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1.       
6 (XIII)
2.       
6 (XIII)
3.       
6 (XIII)
4.       
6 (XIII)
5.       
6 (XIII)
6.       
6 (XIII)
7.       
6 (XIII)
8.       
6 (XIII)
9.       
6 (XIII)
 
Забелешки:
·         Правилата на студирање се исти како за додипломските универзитетски програми (4 години).
·        Секој студент може да одбере најмногу до два наставни предмета од друга постдипломска студиска програма на факултетот или надвор од него. Ако по оваа основа се бираат два наставни предмета, тие не смеат да бидат од ист модул.

 

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top