Тековни соопштенија за студенти

Соопштение за подигање на документи од претходно завршено образование во  2016-17

Известување во однос на пријава и одбрана на дипломска работа на Машински факултет во Скопје

Приемни термини на наставниците, соработниците и студентите-помошници за летен 2016/2017

Распоред на тестови и испити

Упатство за пополнување на анкети во Iknow

Одлука за концентрирана менторска настава

СООПШТЕНИЕ за уплата на ЖС на МФС

Студентска анкета Машински факултет - Скопје (2013) година

Преглед на литература во I циклус студии на МФС

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Писмо за реализација на практична настава Писмото се печати во три примероци кои ги потпишува деканот и се заверуваат во архива на МФС

Еквиваленција од стари 4-годишни во нови студиски програми по КТС

Еквиваленција од стари 3-годишни во нови студиски програми по КТС

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО за системот студентски сервиси iKnow

Дескриптори на квалификации за студиските програми

Дисциплинска одговорност на студентите

Информација за студентски правобранител

Правилник за студентски стипендии

Правилник за начин на прием во државните студентски домови

Правилник за образец на барање за сместување во студентски дом и образец на барање за добивање стипендија

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top