Индустриско инженерство и менаџмент ПД

Постдимломски (магистерски) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 
 
 
Предлагач ИНСТИТУТ ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Студиската програма ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ (ИИМ)
/Field of sтudy INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Вид на програмата Додипломска универзитетска програма

Образовен степен Дипломиран универзитетски инженер по машинство
(диплома) / Diplom Bachelor of Science in Mechanical Engineering 4 (B. Sc. 4.)

Идентификација на потребите и можностите за вработување Имајќи ги предвид компетенциите на овој профил - планирање, проектирање, имплементација и менаџмент на интегрирани производни и услужни системи, јасно е дека тие можат да бидат вработени во мали, средни и големи, производни и услужни организации независно од видот на дејноста.

Основни компетенции на профилот: Планирање, проектирање, имплементација и менаџмент на интегрирани производни и услужни системи (од било која големина и дејност), кои ќе обезбедуваат добар учинок, надежност, ефикасност, ефективност, одржливост, исполнителност на роковите и управување на трошоците.
Ваквите компетенции темелат на големиот број на соодветни методологии, методи и техники, кои се проучуваат во предвидените дисциплини во оваа студиска програма.
Основа на структурата на студиите: 

 

Структура на постдипломските студии за студиската програма
ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ
 
р.б.
Модул / Наставен предмет
ECTS
IX сем.
X сем.
1
М4     Математика и информатика
6
6 (XI)
 
2
М5-1 Основен изборен
6
6 (XII)
 
3
М5-2 Основен изборен
6
6 (XII)
 
4
М5-3 Основен изборен
6
6 (XII)
 
5
М5-4 Основен изборен
6
6 (XII)
 
6
М6-1 Специфичен изборен
6
 
6 (XIII)
7
М6-2 Специфичен изборен
6
 
6 (XIII)
8
М7     Магистарски труд
18
 
18
 
Вкупно кредити по семестар
60
30
30
 

 

Предмети: 

 

Изборни наставни предмети од модулот М4 во IX семестар:
Р.б.
Наставен предмет
ECTS
1.       
6 (XI)
2.       
6 (XI)
3.       
6 (XI)
 
Изборни наставни предмети од напредните нивоа на основните знаења, IX сем. :
Р.б.
Наставен предмет
ECTS
1.       
6 (XII)
2.       
6 (XII)
3.       
6 (XII)
4.       
6 (XII)
5.       
6 (XII)
6.       
6 (XII)
 
Изборни наставни предмети од напредните нивоа на специфичните знаења, X сем.:
Р.б.
Наставен предмет
ECTS
1.       
6 (XIII)
2.       
6 (XIII)
3.       
6 (XIII)
4.       
6 (XIII)
5.       
6 (XIII)
6.       
6 (XIII)
7.       
6 (XIII)
8.       
6 (XIII)
9.       
6 (XIII)
 
Забелешки:
·        Правилата на студирање се исти како за додипломските универзитетски програми (4 години).
·         Секој студент може да одбере најмногу до два наставни предмета од друга постдипломска студиска програма на факултетот или надвор од него. Ако по оваа основа се бираат два наставни предмета, тие не смеат да бидат од ист модул.
 

 

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top