СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН ВТОРПАТ, ТРЕТПАТ, ЧЕТВРТИПАТ, ПЕТТИПАТ,... СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 И ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ОД УЧЕБНАТА 2020/2021 НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top