Транспорт, Механизација и Логистика ПД

Постдимломски (магистерски) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 

Предлагач
ИНСТИТУТ ЗА МАШИНСКИ КОНСТРУКЦИИ,
МЕХАНИЗАЦИОНИ МАШИНИ И ВОЗИЛА
 
Студиската програма
/ Field of study
ТРАНСПОРТ, МЕХАНИЗАЦИЈА И ЛОГИСТКА (ТМЛ)
TRANSPORT, MEHANIZATION AND LOGISTICS
 
Вид на програмата
Постдипломска универзитетска програма
 
Образовен степен
(диплома) / Diploma
Магистер по технички науки од областа на машинството
Master of Science in Mechanical Engineering
 
Идентификација
на потребите и
можностите
за вработување
-         индустрија, мали и средни претпријатија од областа на транспортни средста, механизација и нивни уреди и опрема,
-         експлоатација и одржување на транспортни средства и механизациони машини,
-         инспекциски служби од областа на транспортните системи и   механизацијата,
-         трговија од областа на транспортните системи, механизацијата и нивнте резервните делови,
-         осигурителни компании,
-         јавни и проектански установи,
-         армијата,
-         образовни институции
 
Основни компетенции на профилот:
-         познавање на градбата и перформансите на транспортните системи,
-         познавање на градбата и перформансите на механизационите машини,
-         проектирање и конструирање на транспортните системи и складишта,
-         проектирање и конструирањена механизационите машини,
-         експлоатација и одржување на транспортни уреди и механизациони машини,
-         прописи и испитувања,
-         експертизи и вештачења во областа на транспортните уреди и механизацијата,
-         менаџирање на трговски, транспортни и сервисни организации
 
 
 

 

 

Основа на структурата на студиите: 

 

Структура на постдипломските студии за студиската програма
ТРАНСПОРТ, МЕХАНИЗАЦИЈА И ЛОГИСТИКА
 
р.б.
Модул / Наставни предмети
ECTS
IX сем.
X сем.
1
М4     Математика и информатика
6
6 (XI)
 
2
М5-1 Основен изборен
6
6 (XII)
 
3
М5-2 Основен изборен
6
6 (XII)
 
4
М5-3 Основен изборен
6
6 (XII)
 
5
М5-4 Основен изборен
6
6 (XII)
 
6
М6-1 Специфичен изборен
6
 
6 (XIII)
7
М6-2 Специфичен изборен
6
 
6 (XIII)
8
М7     Магистарски труд
18
 
18
 
Вкупно кредити по семестар
60
30
30

 

Предмети: 

 

Изборни наставни предмети од модулот М4 во IX семестар:
Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1.       
6 (XI)
2.       
6 (XI)
3.       
6 (XI)
 
Изборни наставни предмети од напредните нивоа на основните знаења, IX сем.:
Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1.       
6 (XII)
2.       
6 (XII)
3.       
М5 Транспортно-претоварни системи
6 (XII)
4.       
6 (XII)
5.       
6 (XII)
 
Изборни наставни предмети од напредните нивоа на специфичните знаења, X сем.:
Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1.
6 (XIII)
2.
6 (XII)
3.
6 (XIII)
4.
6 (XIII)
5.
6 (XIII)
 
Забелешки:
·Правилата на студирање се исти како за додипломските универзитетски програми (4 г.).
·Секој студент може да одбере најмногудо два наставни предмета од друга последипломска студиска програма на факултетот или надвор од него. Ако по оваа основа се бираат два наставни предмета, тие несмеат да бидат од ист модул.

 

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top