Меѓународна конференција за ладилна техника и топлински пумпи Охрид, 11-13 мај 2017

Конференцијата е организирана и спроведена заедно со Меѓународниот институт за ладилна техника (International Institutе of Refrigeration - Paris) по седми пат. Научниот Комитет се состои од 23 члена од 19 земји, а во Организациониот Комитет членови се директорот на IIR, директорот на Eurammon, поранешниот претседател на Институтот за ладење на Обединето Кралство, деканот на МФС и др.

На конференцијата учествуваа 155 експерти од 43 земји од сите континенти. Од пристигнатите 55 труда, рецензентите (членови на Научниот Комитет) прифатија 43 труда да бидат вклучени во програмата. 

Повеќе детали за конференцијата може да се најдат на веб страницата на конферецијата.

 

 

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top