Автоматика и Флуидно Инженерство ПД

Постдимломски (магистерски) студии
Студиска програма (насока)
Студиска програма (насока): 

Предлагач
ИНСТИТУТ ХИДРОТЕХНИКА, ПНЕВМАТИКА И
АВТОМАТИКА
 
Студиската програма
/ Field of study
АВТОМАТИКА И ФЛУИДНО ИНЖЕНЕРСТВО (АФИ)
AUTOMATICS AND FLUID ENGINEERING
 
Вид на програмата
Последипломска универзитетска програма
 
Образовен степен
(диплома) / Diploma
Магистер по технички науки од областа на машинството
Master of Science in Mechanical Engineering
 
Идентификација
на потребите и
можностите
за вработување
-          хидроелектрани, пумпни станици и мелиоративни системи
-          пречистителни системи за загаден воздух, за отпадни флуиди од индустријата и за комунални отпадни води
-          гасоводни и нафтоводни системи
-          индустрија, мали и средни претпријатија од областа на хидротехниката и автоматиката
-          експлоатација, одржување, мониторинг и управување со хидраулични системи и постројки
-          проектирање, експлоатација и одржување на системи за автоматско управување
-          компјутерско управување со машини и процеси
-          инспекциски  служби  од  областа  на хидротехниката и автоматиката
-         трговија со елементи и компоненти за потребите на хидротехничките и автоматизираните постројки
 
Основни компетенции на профилот:
-          истражувања во област на хидрауличните системи, и нивно управување
-          истражување, проектирање, надзор при монтажа, пуштање во работа, експлоатација и одржување на  хидромашински објекти и опрема, гасоводни и нафтоводни системи, системи за хидрауличен и пневматски транспорт, пречистителни системи, мелиоративни системи
-          истражување, проектирање, надзор при монтажа, пуштање во работа, експлоатација и одржување на системи за автоматско управување
-          истражување, проектирање, надзор при монтажа, пуштање во работа, експлоатација и одржување на системи за компјутерско управување со машини и процеси
-          спроведување на прописи и испитувања, експертизи и вештачења во областа на хидротехничките системи и системите за автоматско управување
-         менаџирање  на  трговски  и  сервисни  организации од областа на хидротехниката и автоматиката.

 

Основа на структурата на студиите: 

 

Структура на постдипломските студии за студиската програма
АВТОМАТИКА И ФЛУИДНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
р.б.
Модул / Наставни предмети
ECTS
IX сем.
X сем.
1
М4     Математика и информатика
6
6 (XI)
 
2
М5-1  Основен изборен
6
6 (XII)
 
3
М5-2  Основен изборен
6
6 (XII)
 
4
М5-3  Основен изборен
6
6 (XII)
 
5
М5-4  Основен изборен
6
6 (XII)
 
6
М6-1  Специфичен изборен
6
 
6 (XIII)
7
М6-2  Специфичен изборен
6
 
6 (XIII)
8
М7     Магистарски труд
18
 
18
 
Вкупно кредити по семестар
60
30
30

 

Предмети: 

 

Изборни наставни предмети од модулот М4 во IX семестар:
Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1.       
6 (XI)
2.       
6 (XI)
3.       
6 (XI)
 
Изборни наставни предмети од напредните нивоа на основните знаења, IX сем. :
Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1.       
6 (XII)
2.       
6 (XII)
3.       
6 (XII)
4.       
6 (XII)
5.       
6 (XII)
6.       
6 (XII)
 
Изборни наставни предмети од напредните нивоа на специфичните знаења, X сем.:
Р.б.
Наставни предмети
ECTS
1.       
6 (XIII)
2.       
6 (XIII)
3.       
6 (XIII)
4.       
6 (XIII)
5.       
6 (XIII)
6.       
6 (XIII)
7.       
6 (XIII)
8.       
6 (XIII)
9.       
6 (XIII)
 
Забелешки:
·        Правилата на студирање се исти како за додипломските универзитетски програми (4 г.).
·        Секој студент може да одбере најмногудо два наставни предмета од друга последипломска студиска програма на факултетот или надвор од него. Ако по оваа основа се бираат два наставни предмета, тие не смеат да бидат од ист модул.


 

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top