Уписи 2023

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2023/2024 година - ТРЕТ уписен рок

 

РЕШЕНИЕ за прием на нови студенти во ВТОР уписен рок 2023/24

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа на кандидати во ВТОР уписен рок во учебната 2023/24 година

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2023/2024 година - ВТОР уписен рок

 

ДОКУМЕНТИ кои треба да се достават при запишување на примените кандидати за упис во ПРВ уписен рок во прва година во учебната 2023/2024 година

РЕШЕНИЕ за прием на нови студенти во ПРВ уписен рок 2023/24

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа на кандидати во ПРВ уписен рок во учебната 2023/24 година

 

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2023/2024 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година

 

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top