Уписи 2022

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2022/2023 година - ТРЕТ уписен рок

РЕШЕНИЕ за прием на нови студенти во ВТОР уписен рок 2022/23

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа на кандидати во ВТОР уписен рок во учебната 2022/23

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2022/2023 година - ВТОР уписен рок

ДОКУМЕНТИ кои треба да се достават при запишување на примените кандидати за упис во ПРВ уписен рок во прва година во учебната 2022/2023 година

РЕШЕНИЕ за прием на нови студенти во ПРВ уписен рок 2022/23

Одговор на приговори ПРВ уписен рок 2022-23

ПРЕЛИМИНАРНА ранг листа на кандидати во ПРВ уписен рок во учебната 2022/23 година

ИНФОРМАЦИЈА за упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје во учебната 2022/2023 година

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

ОДЛУКА за доделување на стипендии на студентите запишани во ПРВА година во учебна 2022/23

 

Наши проекти

Contact Us

University "St. Cyril and Methodius"

Faculty of Mechanical engineering - Skopje
Karpos II bb
1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Tel:+ 389 2 3099-200
Fax:+ 389 2 3099-298

Follow us

Follow us on:

Gallery

Galerija       

       

Back to Top