Изберете додипломски студии: 4-годишни академски студии и добијте звање Дипломиран машински инженер или 3-годишни академски студии и добијте звање Дипломиран инженер по соодветната насока

...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката во стопанството....

Машински факултет - Скопје

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2015/2016 година

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2015/2016 година

Елаборат докторски студии - Машинство

Елаборат докторски студии - Индустриско инженерство и менаџмент

*Дополнителни информации за конкурсот поврзани со условите за запишување, листата на ментори, како и примери на обрасци за пријавен лист на конкурс, првична согласност од ментор, пример за CV итн - можат да се најдат на истата web страна каде е објавен конкурсот

Тековни соопштенија за студенти

Распоред на тестови и испити

Преглед на предавања и вежби во зимски семестар 2015/2016 година

Приемни термини на наставниците, соработниците и студентите-помошници за зимски 2015-16

Презентација на Универзитетот во Ставангер, можност за Erasmus мобилности

Упатство за пополнување на анкети во Iknow

Одлука за концентрирана менторска настава

СООПШТЕНИЕ за уплата на ЖС на МФС (во употреба од 01.07.2014)

Студентска анкета Машински факултет - Скопје (2013) година

Преглед на литература во I циклус студии на МФС

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Писмо за реализација на практична настава Писмото се печати во три примероци кои ги потпишува деканот и се заверуваат во архива на МФС

Еквиваленција од стари 4-годишни во нови студиски програми по КТС

Еквиваленција од стари 3-годишни во нови студиски програми по КТС

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО за системот студентски сервиси iKnow

Дескриптори на квалификации за студиските програми

Дисциплинска одговорност на студентите

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Карпош II бб
1000 Скопје, Република Македонија
Тел:+ 389 2 3099-200
Факс+ 389 2 3099-298

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top